Sökning: "ppm"

Visar resultat 16 - 20 av 164 uppsatser innehållade ordet ppm.

 1. 16. Stratigraphy and pyrite geochemistry of the Lower–Upper Ordovician in the Lerhamn and Fågelsång-3 drill cores, Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Fisnik Balija; [2018]
  Nyckelord :Ordovician; shale; drill cores; arsenic; pyrite; heavy metals; Lerhamn; Fågelsång; Scania; Sweden.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Arsenik är ett mycket giftigt ämne som finns i berg, mark och grundvatten, och är känt för att orsaka allvarliga hälsoeffekter. Neurologiska skador hos människan inträffar vid koncentrationer så låga som 100 μg/L, medan 1–3 mg/kg kroppsvikt As är en dödlig dos. LÄS MER

 2. 17. Is the trend your friend? : En studie om momentumstrategier i PPM-systemet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sofie Areskoug; Niklas Karlén; [2018]
  Nyckelord :The momentum effect; Momentum strategies; PPM-funds; Risk adjusted excess return; Momentumeffekten; Momentumstrategier; PPM-fonder; Riskjusterad överavkastning;

  Sammanfattning : Bakgrund & Problemformulering: Momentumeffekten på fondmarknaden är ett relativt outforskat område där dess existens på senare tid har blivit omtvistad. Eftersom kunskapen om pensionssparande och det svenska pensionssystemet är låg, samtidigt som de sociala skyddsnäten i samhället minskar är det viktigt att undersöka om momentumstrategier kan ge överavkastning för privatpersoners pensionssparande. LÄS MER

 3. 18. Study of a Battery Driven Electrohydrodynamic Thruster

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Kajsa Hjort; Elias Hachichou; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electrohydrodynamic (EHD) thrusters hold promiseto provide more efficient thrust than propeller driven systems forsmall drones. However, the fact is that there is incomplete analysisin the area and that no work has yet studied the capacities ofbattery driven EHD thrusters. LÄS MER

 4. 19. Förstudie till rengöringsvalidering av produktionssystem för handdesinfektionsmedlet AHD 2000

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Joakim Lassebro; [2017]
  Nyckelord :Korskontaminering; rengöringsvalidering; produktionssystem; handdesinfektionsmedel; totalt organiskt innehåll; gränsnivåer;

  Sammanfattning : Vid tillverkning av produkter avsedda för medicinalt bruk är det viktigt att minska mängden av korskontaminering som kan överföras från tillverkningen av en produkt till en annan. Genom att utföra en rengöringsvalidering utvärderar man rengöringsprocessens effektivitet och fastställer vad som behöver göras för att hålla sig inom de nivåer som krävs. LÄS MER

 5. 20. Behaviour of Boron Isotopes During Magmatic Degassing and Application to B-Rich Volcanic Glassfrom Lesbos, Greece

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Konstantinos Thomaidis; [2017]
  Nyckelord :boron isotopes; volcanic glass; SIMS; magmatic degassing; Lesbos Island; borisotoper; vulkaniskt glas; SIMS; magmatisk avgasning; Lesbos;

  Sammanfattning : Boron is a fluid mobile trace element and is routinely employed as a tracer of slab-derived fluids in subduction zones since the heavy isotope (11B) preferentially partitions into the fluid phase during slab dehydration. However, it has been shown experimentally that boron isotopes (expressed as δ11B) can fractionate by up to several permil (‰) during subsequent magmatic evolution and degassing at high temperature, calling into doubt the fidelity of boron isotopes in volcanic glass as accurate tracers of slab degassing. LÄS MER