Sökning: "präster"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet präster.

 1. 1. Beskrivningar av grupper i en kolonial tid : Analys av Karl Cederqvists brev om oromoer, koptiska präster och abessinier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrko- och missionsstudier

  Författare :Henrik Ocklind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den rättsliga vägen för att skapa LIKA möjligheter för samkönade par att ingå äktenskap - Införa en vigsel- plikt eller en obligatorisk civilrättslig vigsel?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Julia Flodstrand; [2020-05-17]
  Nyckelord :Lika möjligheter för samkönade par; äktenskap; vigselrätt; vigselplikt; likabehandling; religionsfrihet; samvetsfrihet; samkönade pars rättigheter; normkritiskt perspektiv; obligatorisk civilrättslig vigsel; svenska kyrkans vigselrätt; myndighetsutövning; borgerlig vigsel; kyrklig vigsel; principen om likabehandling;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur man rättsligt ska komma till rätta med problemet, att präster idag har möjlighet att vägra viga samkönade par i svenska kyrkan. Det övergripande syftet har därefter brutits ner till två delsyften, där det första delsyftet har varit att undersöka möjligheten att inom ramen för gällande rätt, införa en vigselplikt. LÄS MER

 3. 3. Tala är silver, tiga är guld : En kvalitativ studie om prästers upplevelser av den absoluta tystnadsplikten

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Rebecka Levin-Svenson; Johannes Ahlbäck; [2020]
  Nyckelord :pastoral care; clerical vow of silence; the Church of Sweden; diaconal work; ethical dilemma; moral dilemma; själavård; absolut tystnadsplikt; Svenska kyrkan; diakonalt arbete; etiskt dilemma; moraliskt dilemma;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to find out how active clerics within the Church of Sweden experience working under the clerical vow of silence, which is mandatory for all clerical members practising individual pastoral care within the church organisation. Another purpose is to find out whether there are any occurring ethical or moral dilemmas related to the clerics’ experiences of their vow of silence. LÄS MER

 4. 4. "Bach – han har nog frälst många” En kvalitativ studie om kyrkomusikers psykosociala arbetsmiljö i Svenska kyrkan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Markus Kvint; [2020]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; psykosocial arbetsmiljö; arbetskrav- resursteori; kall; ledarskap; organisation; kyrkomusiker;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den här studien är att undersöka hur kyrkomusiker upplevelser sin psykosociala arbetsmiljö i en kontext där organisationen är uppdelad mellan en teologisk och en demokratisk styrningsmodell. Genom frågeställningar rörande arbetsuppgifterna, styrningen, drivkrafterna bakom yrkesvalet och den sociala gemenskapen ämnar studien ge en djupare förståelse och kunskap för yrkets arbetsmiljö inom organisationen. LÄS MER

 5. 5. Från år 1561 till 1919. En läroplansundersökning om hur kristendomen har satt spår i svensk undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jessica Lundberg; Ida Forslund; [2020]
  Nyckelord :Kristendom; läroplan; läroplansteori; kristna inslag; kristen diskurs; demokratiseringen; industrialiseringen;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur kristendomen och kyrkan har påverkat undervisningen i Sverige genom historien samt hur denna påverkansfaktor har förändrats under tre specifika historiska tidsperioder. Studien undersökte även hur lärares didaktiska val påverkades av de kristna inslagen i undervisningen under de tre valda historiska tidsperioderna. LÄS MER