Sökning: "prövningstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet prövningstillstånd.

 1. 1. "Väsentlighetsrekvisitet vid hävning av kommersiella avtal. Särskilt om Hovrättsdomen T 872-19 och väsentlighetsrekvisitets innebörd i entreprenadrätt och allmän kontraktsrätt"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ellinor Söderberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I januari 2021 meddelades domen T 872-19 av Svea Hovrätt i fråga om hävning av entreprenadavtal på grund av dröjsmål. Hovrätten konstaterar att det inte finns något särskilt entreprenadrättsligt väsentlighetsrekvisit, och att bedömningen således skall vara densamma som vid avtal i allmänhet. LÄS MER

 2. 2. Aberratio ictus - Anstiftarens ansvar vid den anstiftade gärningsmannens error in persona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Eduland Rexhaj; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt; Aberratio ictus; Error in persona; Anstiftan; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The phenomenon known as aberratio ictus has long been a point of discussion in criminal law. A commonly used illustration of the phenomenon is when person A tries to murder person B, but accidentally deprives the life of person C. LÄS MER

 3. 3. Jämkning av äktenskapsförord och riskerna med digitala familjerättsliga avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Diana Prokopic; [2022]
  Nyckelord :familjerätt; ekonomisk familjerätt; jämkning av äktenskapsförord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom äktenskapsförord har makar möjlighet att reglera sina egendomsförhållanden vid en eventuell skilsmässa. Om en make anser att ett eller flera villkor i äktenskapsförordet är oskäliga kan denne åberopa jämkning enligt bestämmelsen i 12 kap. 3 § Äktenskapsbalken (SFS 1987:230) (ÄktB). I förarbetena till lagen, prop. LÄS MER

 4. 4. Förekomsten av lojalitetsplikt i kommersiella avtalsförhållanden i relation till utvecklingen av Högsta domstolens prejudikatbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marcus Rentschler; [2022]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; lojalitetsplikt; avtalsförhållanden; Högsta domstolen; judiciell aktivism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lojalitetsplikten i kommersiella avtalsförhållanden kan definieras som skyl-digheten för parterna i relationen att tillvarata motpartens intressen utöver sina egna. Lojalitetsplikten kan härledas långt tillbaka i historien men det är först under 1900-talets andra hälft som saker började hända och denna utveckling tog rejäl fart under de senaste ca 20 åren. LÄS MER

 5. 5. Väsentlig anknytning till Sverige? : – Vad krävs av den skattskyldige för att genombryta presumtionsregeln i 3 kap. 7 § 2 st. inkomstskattelagen (1999:1229)?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jennifer Lundin; [2021]
  Nyckelord :juridik; skatterätt; processrätt; förvaltningsprocess; bevisbörda; bevis; bevisning; beviskrav; väsentlig anknytning; 3 kap. 7 § IL; obegränsad skattskyldighet;

  Sammanfattning : Även om en fysisk skattskyldig person flyttar från Sverige kan denne ändå anses vara obegränsat skattskyldig här om denne tidigare har varit bosatt här och har väsentlig anknytning hit. Reglerna om väsentlig anknytning återfinns i 3 kap. 7 § IL. Av paragrafens andra stycke framgår bland annat den s. LÄS MER