Sökning: "practice of genre"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden practice of genre.

 1. 1. Bortom musiken : Om maktrelationer i gymnasieskolans ensembleundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Christopher Lindén; [2021]
  Nyckelord :power relations; ensemble teaching; pop rock; pop- and rock ensemble; practice of genre; group formations; subject positions; positioning; discourse theory; maktrelationer; ensembleundervisning; pop och rock; pop- och rockensemble; ensemble; genrepraktik; gruppbildning; subjektspositioner; positionering; diskursteori;

  Sammanfattning : Den här studien ämnade undersöka utommusikaliska dimensioner av gymnasieskolans ensembleundervisning, med fokus på pop- och rockensemble. Ambitionen var att identifiera möjliga roller och identiteter hos elever för att synliggöra eventuella maktrelationer. LÄS MER

 2. 2. Utsatthet, våldsbrott och mord som underhållning : En studie om det kulturella utbytet inom true crime- podcasts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hanna Lagerstedt; Emma Frejborg; [2021]
  Nyckelord :true crime; podcast; cultural transmission; morbid curiosity; negative information;

  Sammanfattning : Creating, producing and listening to podcasts has become an increasingly popular way for cultural transmission. Among an infinitely number of genres true crime has been rising in popularity during the last decade. By consuming true crime- podcasts we also affirm the relevance of the cultural exchange. LÄS MER

 3. 3. Konsten att öva! : En kvantitativ forskningsstudie om i vilken utsträckning musikstuderande får möjlighet att lära sig att öva inom ramen för sång- och instrumentalundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Cardinal Dal; [2020]
  Nyckelord :practice; methods; strategies; vocal and instrumental teaching; survey study; gen- der; instrument; genre; övningsmetoder; övningsstrategier; sång- och instrumentalundervisning; enkätstu- die; kön; instrument; genre;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvantitativa studie har varit att ta reda på i vilken utsträckning musik- studerande elever och studenter upplever att de kan öva strukturerat och effektivt samt om sång- och instrumentallärare, inom ramen för sin undervisning, lär sina elever detta. Avsikten var också att ta reda på om det med anknytning till detta finns samband eller variationer bland respondenterna kopplat till någon av bakgrundsfaktorerna kön, instrument, genre eller skol- form. LÄS MER

 4. 4. The Left Hand Slowly Beckons

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk design & illustration

  Författare :Marcus Jernberger; [2020]
  Nyckelord :Illustration; weird-fiction;

  Sammanfattning : In my Bachelor’s project I have attempted to explore and develop my relationship with the amorphous concept that is ”style”. As an illustrator I am sometimes torn between the idea of having a single recognizable style or to be experimental and to use aesthetics as a tool rather than a signifier of a personal brand. LÄS MER

 5. 5. Pianospel – Det roligaste som finns? En enkätstudie om kulturskoleelevers syn på sin pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johan Vestman; [2020]
  Nyckelord :inre drivkraft; kognitiv självständighet; kulturskolan; lektionsinnehåll; musikpedagogik; pianospel; pianoundervisning; prioritetsordning; utbildningsvetenskap; yttre motivation; internal driving force; cognitive autonomy; culture school; educational science; lesson content; music education; piano playing; piano teaching; priority order; external motivation; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Huvuddelen av alla pianoelever slutar spela inom 3 år på kulturskolan. Varför är frånfallet så stort och vad kan man göra för att förhindra det? Tidigare forskning visar bland annat att popmusik är den genre pianoeleverna helst vill spela och att det är viktigt att eleverna känner att de utvecklas och upplever en känsla av kompetens för att vilja fortsätta spela. LÄS MER