Sökning: "pragmatik"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet pragmatik.

 1. 1. Föräldrars användning av barnriktat tal : En utvärdering av PEPP-modellensbedömningsmetoder; LENA- och videoinspelning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Rebecka Bakran; Erica Mattsson; [2021]
  Nyckelord :Language development; language environment; infants; child-directed speech; interaction; video analysis; LENA-recording; hearing loss; Språkutveckling; talspråksmiljö; spädbarn; barnriktat tal; samspel; videoanalys; LENA-inspelning; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Objective and aim: Adults use child-directed-speech in their interaction with infants,w hich has been confirmed to have positive effects on their language learning. This study was a part of the Words make a difference project at Karolinska Institutet (KI). LÄS MER

 2. 2. Shit-samma, jävla asshole och fucking fitta: en socio-pragmatisk studie av attityd till engelska svordomar och engelska svordomars förekomst i svenska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för lingvistik och kognitiv semiotik; Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Joy El Mourid Kulla; [2021]
  Nyckelord :sociolingvistik; pragmatik; svordomar; engelska; svenska; pragmatiskt lån; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The purpose of this BA thesis is to investigate the attitude young speakers of Swedish between the ages nineteen and twenty-eight have to English swearwords in Swedish, compared to Swedish swearwords in Swedish. Seven swearwords were included for each language, resulting in fourteen swearwords in total. LÄS MER

 3. 3. Pragmatisk förmåga vid 36–41 månaders ålder mätt med en svensk forskningsversion av Language Use Inventory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Charlotta Ekström; Malin Kvis; [2021]
  Nyckelord :föräldraenkät; språkanvändning; tidig pragmatik; barns språkutveckling; webbenkät;

  Sammanfattning : Bakgrund Föräldraenkäten Language Use Inventory (LUI) används för bedömning av barns pragmatiska förmåga vid 18–47 månaders ålder. Den skapades av O’Neill (2009) och en svensk forskningsversion av LUI togs fram hösten 2020. LÄS MER

 4. 4. Undervisning och intervention för lexikal och pragmatisk utveckling hos barn med språkstörning i språkförskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Stina Alfredsson; [2021]
  Nyckelord :Intervention; Ordförråd; Språkförskola; Språkstörning; Pragmatik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att bidra med kunskap kring ordförrådsutvecklande undervisning i en svensk förskolekontext. Syftet är också att beskriva språkutvecklande undervisning med fokus på utveckling av ordförrådet hos barn med språkstörning på några språkförskolor. LÄS MER

 5. 5. Pratiga föräldrar och babblande barn : En analys av föräldrars mental-state-talk och sambandet med tvååriga barns språkutveckling

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Sanna Adolfsson; Mimmi Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Mental state talk; Mentala tillstånd; språk; språkutveckling; ordförråd; grammatik; pragmatik; narrativt berättande; tvååriga barn; föräldrar;

  Sammanfattning : Föräldrar pratar olika med sina barn och ett sätt att prata på är med mental-state-talk vilket har visats främja barns utveckling på olika sätt. Föreliggande studie syftade till att beskriva föräldrars mental-state-talk och analysera sambandet med barns språkutveckling samt mängden tid ägnad åt läsning för barnet i hemmet. LÄS MER