Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 1. Hur lärare beskriver, motiverar elever och teoretiskt förankrar det praktiska arbetet i teknikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Adi Hadzikadunic; [2024]
  Nyckelord :Elevers tidigare erfarenheter; Motivation; Relationen praktiskt - teoretiskt; Selektiva traditioner; Teknikdidaktik; Tekniklärare;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma tekniklärare beskriver, motiverarelever och teoretiskt förankrar de praktiska momenten i teknikundervisningen. Tvåhuvudfrågor har formulerats, med några underfrågor: (1) Hur beskriver lärarna sinteknikundervisning för att möta eleverna i deras tidigare erfarenheter av teknik ochbidra till motivation och aktivt deltagande? (2A) På vilket sätt beskriver lärarna detpraktiska arbetet, och i synnerhet dess relation till innehållet? (2B) Vilka utmaningarmöter lärare när de arbetar med det praktiska? (2C) Vilka normer och eventuellaselektiva traditioner kommer till uttryck i lärarnas beskrivning av sinundervisningspraktik? Studien är teoretiskt förankrad i en pragmatisk teori ochinkluderar begrepp som ett transaktionellt meningsskapande, elevers tidigareerfarenheter, kontinuitet och förändring. LÄS MER

 2. 2. Tidig läsundervisning: Ljudning eller annat? : En kvantitativ studie av yrkesverksamma lärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sigrid Wikström; [2023]
  Nyckelord :avkodning; bokstavskunskap; fonem-grafem-koppling; fonemisk medvetenhet; fonologisk läsning; fonologisk medvetenhet; läsning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker och sammanställer hur yrkesverksamma lärares tidiga läsundervisning ser ut i årskurs 1. Det är en kvantitativ studie med pragmatisk utgångspunkt och särskild tonvikt på didaktiska val rörande ljudning och fonologiska strategier. Inledningsvis introduceras och definieras de centrala begreppen. LÄS MER

 3. 3. Hållbar utveckling i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar av att använda utomhusmiljön som plats för lärande om och för hållbar utveckling i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Felicia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Didaktisk medvetenhet; Hållbar utveckling; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om pedagogers uppfattningar av att skapa ett växande intresse om hållbar utveckling hos barn samt hur de ser på att använda sig av utomhusmiljön som plats för lärande. Studien bygger på en kvalitativ ansats där sex verksamma pedagoger i förskolan har intervjuats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. The Pursuit of Less : En kvalitativ multimodal analys av hur modeföretaget Asket använder CSR-kommunikation för att skapa legitimitet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Franzén; Filippa Lindberg; [2023]
  Nyckelord :CSR-kommunikation; Legitimitet; Asket; Modebranschen;

  Sammanfattning : En bransch som associeras med bristande hållbarhet är modebranschen eftersom arbetskraft och naturresurser vanligtvis utnyttjas på ett icke hållbart sätt. Under 2000-talet har medvetenheten angående hållbarhet inom modeindustrin ökat. LÄS MER

 5. 5. Språkliga resurser och kompetenser i undervisningen i skolämnet Moderna språk i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Mahmoud Mohamed Ali Refaat Ali; Daniela Podikova Andersen; [2023]
  Nyckelord :Flexibel användning av språkliga resurser i lärande; förstaspråk; kommunikativ färdighet; källspråk; moderna språk; målspråk; språkliga kompetenser. ;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi genomfört en analys av språkliga resurser som används i undervisningen i skolämnet Moderna språk i årskurs 9. Vi har också analyserat vilka språkliga kompetenser som tränas under denna undervisning. LÄS MER