Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 11 - 15 av 33 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 11. Upplevelse och erfarenhet av sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter utifrån ett turkiskt och ett svensk-turkiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kerim Arhan; [2017]
  Nyckelord :Immigration; förändring; inflytanden; kollektivism; individualism; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det turkiska samhällsfundamentet vilar på en kollektivistisk värdegrund sammanfogad med en republik inspirerad av Västeuropa som etablerades av Mustafa Kemal Atatürk 1923. Hur påverkar detta individer som bor och verkar i det turkiska samhället och de som immigrerat till det svenska samhället i förhållande till sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter och aktivitetsval? Studien syftade till att undersöka upplevelser av aktivitet från ett turkiskt och ett svensk-turkiskt kulturperspektiv och eventuella förändringar eller frånvaron av sådana i samband med immigration och över tid. LÄS MER

 2. 12. Köpenhamnsdilemmat : En debattanalys av EU:s normativa konflikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tua Lindquist; [2016]
  Nyckelord :Copenhagen Dilemma; European Union; Article 7; Article 2; Köpenhamnsdilemmat; Europeiska Unionen; Artikel 7; Artikel 2;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens arbete är mångsidigt, och innefattar även normativa delar. Principer om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter finns exempelvis fördragsstadgade i Artikel 2 i Lissabonfördraget. LÄS MER

 3. 13. En strukturerad litteraturstudie över patientsäkerheten på akutmottagningar : Kartläggning av faktorer relaterat till sjuksköterskans profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Fredholm; Jenny Stålgren; [2016]
  Nyckelord :Emergency department; factors; nurse; nursing; patient safety; Akutmottagning; faktorer; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Patientsäkerhet är globalt relativt outforskat ur omvårdnadssynpunkt. Sjuksköterskor arbetar i en miljö där ansvar och krav på säkerhet är av största betydelse. Sammantaget anses omvårdnaden både säker och kvalificerad, trots detta råder brist på evidens och underlag baseras främst på empiri med pragmatisk grund. LÄS MER

 4. 14. Närmiljö som lärmiljö vid geografiska studier : En komparationsstudie av lärares uppfattning om och användning av närmiljön i stad och på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :My Cederqvist; [2016]
  Nyckelord :Närmiljö; lärmiljö; utomhuspedagogik; kulturgeografi; naturgeografi; pedagogik; didaktik; skola; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och fördjupa kunskaper om hur geografilärare i grundskolans senare del använder skolans närmiljö i undervisningen. Det är en komparativ studie som undersöker likheter och skillnader mellan lärares användning och uppfattningar angående närmiljö i stadsskolor jämfört med landsbygdsskolor. LÄS MER

 5. 15. Språket som politiskt verktyg : Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Nathalie Tjernberg; [2016]
  Nyckelord :Könsneutraliserande strategier; könsspecificerande strategier; normkritiskt perspektiv; benämningar; icke-sexistiskt språkbruk; positioneringsanalys; jämställdhet; pragmatik; konstruktivism; bortnämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att beskriva vilka olika kommunikativa strategier med avseende på kön en stiftelse som arbetar för jämställdhet använder i sina texter. Syftet är även att analysera hur stiftelsen använder dessa strategier, samt att tolka strategivalen för att se vilka underliggande normföreställningar som kan utläsas utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER