Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 11 - 15 av 36 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 11. ”Samer, finns de på riktigt?” : en analys av hur svenska samer och den samiska kulturen framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annalina Gardsiö; [2017]
  Nyckelord :Samer; läroböcker; årskurs 4-6; diskursanalys; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur läroböcker för de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi framställer Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. 19 läroböcker ämnade för årskurs 4-6 från fyra olika förlag utgör materialet och underlag för analys, där både bilder och text granskas. LÄS MER

 2. 12. Telepresence communication för människor i kontorsmiljö : En kvalitativ studie i användarupplevelse av Mobile Robotic Telepresence

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joakim Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Mobile; robotic; telepresence; communication; intervju; observation; tematisk; analys; kvalitativ; hedonisk pragmatisk; modell; kontorsmiljö;

  Sammanfattning : As companies are more globalised and teams become more geographically distributed, the demand for technical solutions to bring more variety of communication increases. The aim of this study is to get a deeper understanding of how Mobile Robotic Telepresence is perceived by people  that is working in an office for a non-technological oriented company, and is interacting with it for the first time. LÄS MER

 3. 13. Förlossningsbarnmorskors inifrånperspektiv av krav och kontroll – vad behöver stressinterventioner fokusera på?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karima Kandi; [2017]
  Nyckelord :Förlossningsvården; barnmorskor; krav och kontroll; arbetsrelaterad stress; stressintervention; administrativ medicin; arbetsmiljöverket; organisatorisk och social arbetsmiljöföreskrifter; prioriteringar i hälso- och sjukvården; sjukvårdsutveckling.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förlossningsarbetet har beskrivits som stressintensivt, och förlossningsbarnmorskor anses behöva mer stöd från sjukvårdsledningen. Flera forskare har argumenterat att organisatorisk ledning har svårt att definiera arbetsrelaterad stress och att investera i rätt interventionssatsningar för personalen efter deras reella behov. LÄS MER

 4. 14. Upplevelse och erfarenhet av sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter utifrån ett turkiskt och ett svensk-turkiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Kerim Arhan; [2017]
  Nyckelord :Immigration; förändring; inflytanden; kollektivism; individualism; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det turkiska samhällsfundamentet vilar på en kollektivistisk värdegrund sammanfogad med en republik inspirerad av Västeuropa som etablerades av Mustafa Kemal Atatürk 1923. Hur påverkar detta individer som bor och verkar i det turkiska samhället och de som immigrerat till det svenska samhället i förhållande till sociokulturellt och sociopolitiskt betingade aktiviteter och aktivitetsval? Studien syftade till att undersöka upplevelser av aktivitet från ett turkiskt och ett svensk-turkiskt kulturperspektiv och eventuella förändringar eller frånvaron av sådana i samband med immigration och över tid. LÄS MER

 5. 15. Köpenhamnsdilemmat : En debattanalys av EU:s normativa konflikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tua Lindquist; [2016]
  Nyckelord :Copenhagen Dilemma; European Union; Article 7; Article 2; Köpenhamnsdilemmat; Europeiska Unionen; Artikel 7; Artikel 2;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens arbete är mångsidigt, och innefattar även normativa delar. Principer om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter finns exempelvis fördragsstadgade i Artikel 2 i Lissabonfördraget. LÄS MER