Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 16 - 20 av 36 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 16. En strukturerad litteraturstudie över patientsäkerheten på akutmottagningar : Kartläggning av faktorer relaterat till sjuksköterskans profession

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Fredholm; Jenny Stålgren; [2016]
  Nyckelord :Emergency department; factors; nurse; nursing; patient safety; Akutmottagning; faktorer; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Patientsäkerhet är globalt relativt outforskat ur omvårdnadssynpunkt. Sjuksköterskor arbetar i en miljö där ansvar och krav på säkerhet är av största betydelse. Sammantaget anses omvårdnaden både säker och kvalificerad, trots detta råder brist på evidens och underlag baseras främst på empiri med pragmatisk grund. LÄS MER

 2. 17. Närmiljö som lärmiljö vid geografiska studier : En komparationsstudie av lärares uppfattning om och användning av närmiljön i stad och på landsbygd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :My Cederqvist; [2016]
  Nyckelord :Närmiljö; lärmiljö; utomhuspedagogik; kulturgeografi; naturgeografi; pedagogik; didaktik; skola; grundskola;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka och fördjupa kunskaper om hur geografilärare i grundskolans senare del använder skolans närmiljö i undervisningen. Det är en komparativ studie som undersöker likheter och skillnader mellan lärares användning och uppfattningar angående närmiljö i stadsskolor jämfört med landsbygdsskolor. LÄS MER

 3. 18. Språket som politiskt verktyg : Benämningar av könskategorier ur ett normkritiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Nathalie Tjernberg; [2016]
  Nyckelord :Könsneutraliserande strategier; könsspecificerande strategier; normkritiskt perspektiv; benämningar; icke-sexistiskt språkbruk; positioneringsanalys; jämställdhet; pragmatik; konstruktivism; bortnämning;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att beskriva vilka olika kommunikativa strategier med avseende på kön en stiftelse som arbetar för jämställdhet använder i sina texter. Syftet är även att analysera hur stiftelsen använder dessa strategier, samt att tolka strategivalen för att se vilka underliggande normföreställningar som kan utläsas utifrån ett normkritiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 19. Kommunikativa funktioner hos emotikoner i svenska twitterinlägg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martina Nyberg; [2015]
  Nyckelord :Emoticons; computer-mediated communication; pragmatics; interaction; Emotikoner; datormedierad kommunikation; pragmatik; interaktion;

  Sammanfattning : Emotikoner är ett vanligt inslag vid datormedierad kommunikation, såsom på den sociala nätverkstjänsten Twitter. Emotikoner tycks ha en vedertagen roll som känslomarkörer i en text, men forskning har visat att de även har andra funktioner av mer pragmatisk art. LÄS MER

 5. 20. En pragmatisk Learning Study : Planering av undervisning kring lösning av enkla ekvationer i åk 1 på gymnasiet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Toufic Tarabeih; [2014]
  Nyckelord :Ekvationslösning; learning study; pragmatism; meningsskapande; lärandeobjekt; kritisk aspekt; praktiska epistemologier; kontinuitet; handling; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur pragmatiska didaktiska modeller, framförallt analys av praktiska epistemologier (PEA) och organiserande syften, kan användas för att komplettera learning study i lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. Därmed försöker studien svara på forskningsfrågan: Hur kan pragmatiska perspektiv stödja lärares användning av learning study för att utveckla en undervisning där eleverna når målen bättre? Denna fråga besvaras genom att svara på följande frågor: 1. LÄS MER