Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 16 - 20 av 33 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 16. Kommunikativa funktioner hos emotikoner i svenska twitterinlägg

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Martina Nyberg; [2015]
  Nyckelord :Emoticons; computer-mediated communication; pragmatics; interaction; Emotikoner; datormedierad kommunikation; pragmatik; interaktion;

  Sammanfattning : Emotikoner är ett vanligt inslag vid datormedierad kommunikation, såsom på den sociala nätverkstjänsten Twitter. Emotikoner tycks ha en vedertagen roll som känslomarkörer i en text, men forskning har visat att de även har andra funktioner av mer pragmatisk art. LÄS MER

 2. 17. En pragmatisk Learning Study : Planering av undervisning kring lösning av enkla ekvationer i åk 1 på gymnasiet

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Toufic Tarabeih; [2014]
  Nyckelord :Ekvationslösning; learning study; pragmatism; meningsskapande; lärandeobjekt; kritisk aspekt; praktiska epistemologier; kontinuitet; handling; erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att visa hur pragmatiska didaktiska modeller, framförallt analys av praktiska epistemologier (PEA) och organiserande syften, kan användas för att komplettera learning study i lärares arbete för att utveckla matematikundervisningen. Därmed försöker studien svara på forskningsfrågan: Hur kan pragmatiska perspektiv stödja lärares användning av learning study för att utveckla en undervisning där eleverna når målen bättre? Denna fråga besvaras genom att svara på följande frågor: 1. LÄS MER

 3. 18. Un´analisi comparativa della traduzione del romanzo Il centenario che salto dalla finestra e scomparve di Jonas Jonasson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Italienska

  Författare :Sofia Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :traduzione comparativa; il centenario; figure retoriche; traduttologia; linguaggio figurato; espressioni idiomatiche; analisi semantico-pragmatica; metafora; traduzione linguaggio figurato; concetto di equivalenza; adattamento del testo; Vinay; Darbelnet; Rune Ingo; Jonas Jonasson; Faini; semantica; pragmatica översättning; komparativ; ideomatiska yttryck; översättningsvetenskap; lingvistik-pragmatisk analys; metafor; dynamisk motsvarighet; hundraåringen; språkparsjämförelser; semantik; pragmatik; jämförelse; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Questo studio presenta un'analisi comparativa della traduzione italiana del romanzo “Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve”, dello scrittore Jonas Jonasson, in relazione all’originale svedese. L’obiettivo è stato quello di esaminare come si sono affrontati alcuni problemi linguistici e culturali nel processo di traduzione dal testo di partenza al testo d’arrivo, e anche di capire se la traduzione dalla lingua svedese verso l’italiano ha creato un cambiamento del messaggio del romanzo. LÄS MER

 4. 19. Exploring text-to-scene feedback as an alternativefor second language acquisition : Development of a text-to-scene program for the assimilation of spatial relations in anewly-acquired language

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :JOHANN ROUX; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis describes the implementation of a text-to-scene conversion system, which generates a three-dimensional graphic representation of a simple text description through syntactic and pragmatic reasoning. The program is a web-based game which allows second language learners to train their skills in Swedish through the description of 3D scenes. LÄS MER

 5. 20. Ekvivalensproblematik i ekonomiskt språk En studie av översättningsproblematik i artiklar ur The Economist utifrån Werner Kollers ekvivalenskategorier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Josefin Rosén; [2012-03-23]
  Nyckelord :Werner Koller; ekvivalensproblematik; The Economist; ekonomins teknolekt; översättning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna uppsats är egna översättningar av fem artiklar ur den brittiska tidskriften The Economist. Syftet med uppsatsen är att undersöka översättningsproblematik vid översättning av ekonomiska tidningsartiklar utifrån Werner Kollers fem ekvivalenskategorier: denotativ, konnotativ, textnormativ, pragmatisk och formell ekvivalens. LÄS MER