Sökning: "pragmatisk analys"

Visar resultat 6 - 10 av 33 uppsatser innehållade orden pragmatisk analys.

 1. 6. Jag trivs bäst i öppna (kontors) landskap : En kvalitativ fallstudie av ett svenskt stort företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Augustsson; Linda Petersson; [2018]
  Nyckelord :coping strategies; kontorslandskap; öppna landskap; kontorsutformning; kontorslayout; kvalitativ fallstudie; arbets- och organisationspsykologi; arbetsmiljö; psykologisk inverkan;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvalitativa fallstudie var att kartlägga anställdas upplevelser av kontorslandskap i ett stort svenskt företag och undersöka om uppfattningen verkligen är så negativ som en stor del av forskningen visar. Med utgångspunkt i de teman som tidigare forskning belyst sammanställdes en samtalsguide vilken låg till grund för datainsamlingen. LÄS MER

 2. 7. Pragmatisk idealism och (inter)nationell solidaritet : En retorisk analys av Socialdemokraternas omläggning av flyktingpolitiken hösten 2015

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Ellen Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Retorik; politisk retorik; Socialdemokraterna; migrationspolitik; Burke;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar hur Socialdemokraterna argumenterar kring migrationspolitiken före och efter beslutet i november 2015 att anpassa svensk asyllagstiftning till EU:s miniminivå. En central fråga är hur åtstramningen motiveras utåt och i förhållande till den egna parti­identiteten. LÄS MER

 3. 8. ”Samer, finns de på riktigt?” : en analys av hur svenska samer och den samiska kulturen framställs i läroböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annalina Gardsiö; [2017]
  Nyckelord :Samer; läroböcker; årskurs 4-6; diskursanalys; meningsskapande;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur läroböcker för de samhällsorienterande ämnena samhällskunskap, religion, historia och geografi framställer Sveriges ursprungsbefolkning, samerna. 19 läroböcker ämnade för årskurs 4-6 från fyra olika förlag utgör materialet och underlag för analys, där både bilder och text granskas. LÄS MER

 4. 9. Telepresence communication för människor i kontorsmiljö : En kvalitativ studie i användarupplevelse av Mobile Robotic Telepresence

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joakim Bergqvist; [2017]
  Nyckelord :Mobile; robotic; telepresence; communication; intervju; observation; tematisk; analys; kvalitativ; hedonisk pragmatisk; modell; kontorsmiljö;

  Sammanfattning : As companies are more globalised and teams become more geographically distributed, the demand for technical solutions to bring more variety of communication increases. The aim of this study is to get a deeper understanding of how Mobile Robotic Telepresence is perceived by people  that is working in an office for a non-technological oriented company, and is interacting with it for the first time. LÄS MER

 5. 10. Förlossningsbarnmorskors inifrånperspektiv av krav och kontroll – vad behöver stressinterventioner fokusera på?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Karima Kandi; [2017]
  Nyckelord :Förlossningsvården; barnmorskor; krav och kontroll; arbetsrelaterad stress; stressintervention; administrativ medicin; arbetsmiljöverket; organisatorisk och social arbetsmiljöföreskrifter; prioriteringar i hälso- och sjukvården; sjukvårdsutveckling.; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Förlossningsarbetet har beskrivits som stressintensivt, och förlossningsbarnmorskor anses behöva mer stöd från sjukvårdsledningen. Flera forskare har argumenterat att organisatorisk ledning har svårt att definiera arbetsrelaterad stress och att investera i rätt interventionssatsningar för personalen efter deras reella behov. LÄS MER