Sökning: "pragmatiska perspektivet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden pragmatiska perspektivet.

 1. 1. Spontan och planerad vardagsmatematik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Vasiliki Kozari; Jessica Lehning; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur sex förskollärare synliggör, skapar en miljö och arbetar med matematik i förskolans verksamhet. Undersökningen gjordes genom att intervjua sex förskollärare på två förskolor i olika städer. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattning om läsförståelse : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Marielle Sandberg; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; reading comprehension; lässtrategier; läsutveckling; årskurs 1–3.;

  Sammanfattning : Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur lärare motiverar sin undervisning i läsförståelse. Syftet är också att utifrån denna studies teoretiska utgångspunkter undersöka lärarnas syn på hur de anser en undervisning i läsförståelse ska bedrivas. LÄS MER

 3. 3. Visual Literacy i bildundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Kristina Sebell; Juhani Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Visual Literacy; bildundervisning;

  Sammanfattning : Med bakgrund i begreppet visual literacy, samt elevers och lärares föreställningar kring bildämnets syfte och innehåll, undersöker detta arbete hur lärare förhåller sig till begreppet visual literacy i sin undervisning och hur lärarna uppfattar begreppet i relation till läroplanen. Detta undersöks utifrån en pragmatisk syn på kunskap och lärande. LÄS MER

 4. 4. Elevers attityder till och intresse för naturvetenskap : Kemiundervisning i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Michael Eyong; [2017]
  Nyckelord :Intresse; attityder; naturvetenskap; kemiinnehåll; kemilärare.;

  Sammanfattning : Studier om elevers attityder till och intresse för naturvetenskap är av stor betydelse för lärarnas arbete med att öka ungdomars intresse för naturvetenskapliga ämnen. Syftet med denna studie var att undersöka elevers attityder till och intresse för de naturvetenskapliga ämnena, kemi i synnerhet samt vilka faktorer som ligger till grund för dessa attityder. LÄS MER

 5. 5. Handskrift och maskinskrift i lågstadiet : Lågstadieslärares val av inlärningsmetoder för handskrift och maskinskrift

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Hugosson; [2017]
  Nyckelord :Handwriting; computer writing; writing acqusition; socio-cultural perspective; pragmatic perspective; Handskrift; maskinskrift; skrivinlärning; sociokulturella perspektivet; pragmatiska perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda ut på hur lågstadielärare ser på den digitaliserade skriftspråksutvecklingen i skolan samt hur pedagoger undervisar skriftspråket. Samhället som vi människor lever i idag har blivit alltmer digitaliserat och skolan har naturligen följt med i denna digitala utveckling. LÄS MER