Sökning: "pragmatismen"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet pragmatismen.

 1. 1. Biomedicinska analytikers reflektioner under verksamhetsförlagd utbildning : En kvalitativ analys av studenters reflektionsloggböcker

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Amrah Heikkinen; [2023]
  Nyckelord :Biomedical laboratory science profession; internship; reflection; quality assurance; reasonableness assessment; interaction; professionalization and laboratory methodology science; Biomedicinsk analytiker; verksamhetsförlagd utbildning; reflektion; kvalitetssäkring; rimlighetsbedömning; interaktion; professionalisering; laboratoriemetodik.  ;

  Sammanfattning : Reflektion eftersträvas ofta i högre utbildning. Forskning och beprövad erfarenhet visar att aktiviteten ska ha avgörande betydelse för studenters djuplärande. Reflektion har även visat sig ha en central betydelse för studenters professionella lärande. Denna studie fokuserar på reflektion hos blivande biomedicinska analytiker (BMA). LÄS MER

 2. 2. Digitalisering i förskolan : Förskollärares föreställningar om arbetet meddigitala verktyg i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fanny Lövgren; Louise Lilja; [2022]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; förskollärare; förskolans läroplan; förutsättningar;

  Sammanfattning : Digitaliseringen i vårt samhälle är under ständig utveckling och användningen av digitala verktyg ökar dagligen. Förskolans arbete med digitala verktyg blir därför betydelsefullt. LÄS MER

 3. 3. Utomhuspedagogikens plats i undervisningen. : En kvalitativ studie om lärares upplevelser av utomhuspedagogikens olika hinder och möjligheter, samt samverkan med digitaliseringen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexander Armstrong; Stoppert Oskar; [2022]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; digitalisering; hinder; möjligheter; ramkategori; pragmatism.;

  Sammanfattning : Denna studie avser att bidra med kunskap till ämnet utomhuspedagogik. Syftet med studien är att få insyn i och analysera vilka hinder och möjligheter upplever lärare begränsar respektive motiverar dem i användandet av utomhuspedagogik? Samt hur påverkar det deras val av att använda utomhuspedagogik? Mot detta syfte formulerades följande forskningsfrågor, Vilka hinder upplever lärare begränsar dem från att använda utomhuspedagogik? Vilka faktorer upplever lärare motiverar dem till att använda utomhuspedagogik? På vilket sätt upplever lärare att utomhuspedagogik och digitalisering samverkar i deras undervisning? De teoretiska perspektiv som genomsyrar studien är ramfaktorteorin och pragmatismen. LÄS MER

 4. 4. Lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer : En intervjustudie om lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Gårdsäter; Keitty Nizigiyimana; [2022]
  Nyckelord :Elever; fritidshem; fritidspedagogik; lärmiljö; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärmiljöer i fritidshemmet struktureras, utifrån fritidshemslärarnas/fritidshemspersonalens erfarenheter och samverkan med klasslärare för framåtsyftande fysiska lärmiljöer. Denna undersökning söker svar på följande frågeställningar; vilken inverkan fritidshemslärarna har på lärmiljöerna och på vilket sätt kan eleverna förbättra samt trivas på fritidshemmet? Studien är teoretiskt förankrad i det sociokulturella perspektivet och pragmatismen. LÄS MER

 5. 5. Lärares strategier för att inkludera alla flerspråkiga elever i NO-undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Maja Agborg; Maria Berggren; [2022]
  Nyckelord :flerspråkiga elever; lågstadiet; multimodalitet; NO-undervisning; semiotiska resurser; transspråkande;

  Sammanfattning : Den ökade flerspråkigheten i samhället leder till utmaningar i den svenska skolan som präglas av en enspråkig norm. Flerspråkiga elever presterar generellt sämre i naturvetenskapliga ämnen. LÄS MER