Sökning: "pragmatismen"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet pragmatismen.

 1. 1. ATT STYRA APL I RÄTT RIKTNING

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anna Nilsson; [2021-06-21]
  Nyckelord :APL; yrkesidentitet; yrkesgemenskap; yrkeslärare;

  Sammanfattning : Att styra arbetsplatsförlagt lärande (APL) i rätt riktning är en uppgift som kräver förkunskap om vad som ärrätt riktning, men kräver också yrkeskunskap om vilka förmågor och teoretiska kunskaper eleven behöver haför att kunna bemöta arbetsmarknadens förväntningar. Studiens yttersta syfte är att genom en tydligare kopp ling mellan skolförlagd utbildning och APL minska avbrotten på barn- och fritidsprogrammet. LÄS MER

 2. 2. Estetiska lärprocesser i ämnet svenska : Ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johanna Håkansson Akyüz; [2021]
  Nyckelord :Aesthetic learning processes; challenges; teachers’ perceptions; the Swedish subject; working methods; Arbetsmetoder; estetiska lärprocesser; lärares uppfattningar; utmaningar; ämnet svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om hur lärare som undervisar i årskurs F-3, ser på och använder sig av estetiska lärprocesser i ämnet svenska. Hur begreppet definieras, hur det används i klassrummet samt vilka utmaningar som möjligen kan återfinnas i det estetiska arbetet skildras därför. LÄS MER

 3. 3. Hälsofrämjande undervisning som motiverar elever och skapar kunskap för livet : En kvalitativ intervjustudie med lärare i de naturorienterande ämnena i årkurs 1-3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Pernilla Hedlund; [2021]
  Nyckelord :hälsa; motivation; pragmatismen; den digitala livsstilen; undervisning; lärande; skola; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare undervisar för att stärka eleversmotivation att lära inom området hälsa samt främja en god livsstil, i årskurs 1-3 i denaturorienterande ämnena. Ämnet idrott och hälsa fokuserar inte på hälso- och livsstilsfrågor ide tidiga årskurserna då fokus istället ligger på att uppleva rörelse. LÄS MER

 4. 4. Styrkor och utmaningar med utomhusundervisning i NO-ämnena utifrån ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Caroline Eliasson; Layla Zreim; [2021]
  Nyckelord :Utomhusundervisning; Enkät; Utomhuspedagogik; Sociokulturellt perspektiv; Learning by doing; Pragmatism; ZPD; Intresse; Motivation; Inställning; NO-ämnena; Fysik; Kemi; Biologi;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en enkätundersökning där mellanstadieelevers inställning till utomhusundervisning undersöks samt hur arbetsmetoden kan bidra till ett ökat intresse och motivation för NO-ämnena. I studien presenteras även vilken undervisningsmiljö som eleverna föredrar samt hur miljön bidrar till att stärka deras NO-relaterade kunskapsinhämtning. LÄS MER

 5. 5. Mellanstadielärares tankar och erfarenheter om vad som främjar elevernas motivation och måluppfyllelse i historieämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Nils Grenholm; [2021]
  Nyckelord :Involvement; motivation; teaching methods; approach; history education; subject knowledge; teacher perspective; Engagemang; motivation; undervisningsmetoder; förhållningssätt; historieundervisningen; ämnesdidaktik; lärarperspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker mellanstadielärares erfarenheter om hur de arbetar för att främja elevernas motivation och måluppfyllelse i ämnet historia och hur motivationen påverkas. Lärarna som intervjuades fick beskriva sina upplevelser och erfarenheter av att arbeta med historieämnet i klassrummet. LÄS MER