Sökning: "pragmatismen"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet pragmatismen.

 1. 1. Laborativa material i undervisningen ur lågstadielärares perspektiv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amela Sacic; [2019-07-01]
  Nyckelord :Manipulative materials; teaching mathematics; laborativa material; konkretisering;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om lågstadielärares syn på laborativa material i matematikundervis- ningen. Syftet är att undersöka lärarens syn på användandet av laborativa material samt hur lärarna beskriver sitt arbetssätt med laborativa material i matematikundervisningen. Det för att synliggöra olika verktyg som finns till som hjälpmedel. LÄS MER

 2. 2. Barns fysiska aktivitet från "topp till tå" : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet och motorisk utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Lamberg; Tina Muhonen; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; förskollärare; handlingar; miljö; motorisk utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att synliggöra förskollärares uppfattningar om och handlingar för barns möjligheter till fysiska aktivitet i förskolan. Dessutom var syftet att undersöka hur förskollärare arbetar med fysisk aktivitet för att främja barns motoriska utveckling. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av utomhusundervisning om biologisk mångfald : för lärarstudenters framtida yrkesagerande för ekologisk hållbar utveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Elinor Gustavsson; Ida Hallberg; [2019]
  Nyckelord :ekologisk hållbar utveckling; biologisk mångfald; utomhusundervisning; lärarstudenter; lärarutbildning; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Tidigare forskning, exempelvis James och Williams (2016), visar att utomhusundervisning kan bidra till ökad förståelse för naturen och dess resurser. Biologisk mångfald och ekologisk hållbar utveckling är två viktiga begrepp i dagens samhälle, då klimathotet och minskningen av biologisk mångfald är ett faktum. LÄS MER

 4. 4. Matematiklärares syn på laborativt arbete i grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Grundskola; Laborativ matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en bild av hur lärare menar att matematikundervisning i grundskolans tidiga år kan genomföras med ett laborativt arbetssätt, samt hur lärare motiverar att arbeta laborativt. Tidigare forskning visar att det finns många fördelar med att arbeta laborativt, men att arbete med laborativt material inte per automatik leder till större förståelse hos eleverna. LÄS MER

 5. 5. Fenomenografisk undersökning om årskurs sex elevers intresse för de naturvetenskapliga ämnena

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Karin Glavmo; [2019]
  Nyckelord :fenomen; fenomenografiskt perspektiv; intervjuer; intresse; syfte; konkretisering; naturvetenskap; pragmatismen; årskurs sex elever;

  Sammanfattning : I tidigare forskning om elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena har flertalet forskare belyst en problematik kring det minskande intresset för naturvetenskap. Mitt mål med denna undersökning är att belysa problemområden och synliggöra vad läraren kan göra för att fånga elevernas intresse för de naturvetenskapliga ämnena i skolan. LÄS MER