Sökning: "praktikgemenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet praktikgemenskap.

 1. 1. Reggio Emilia - Huvudinspirationen försvenska förskolor? : En fenomenografisk intervjustudie om fenomenet Reggio Emiliainspirerat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Anneli Andersson; Lillian Svensson; [2021]
  Nyckelord :fenomenografi; förskola; kunskapskultur; praktikgemenskap; Reggio Emilia inspirerat arbetssätt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och analysera pedagogers uppfattningar om fenomenet ReggioEmilia inspirerat arbetssätt med utgångspunkt i semistrukturerade kvalitativa intervjuer med sjuolika pedagoger som arbetar Reggio Emilia inspirerat. Metoden är fenomenografisk och ianalys användes också begreppen kunskapskultur och praktikgemenskap för att bidra till endjupare förståelse av resultatet. LÄS MER

 2. 2. Nyutbildade undersköterskors möte med arbetslivet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Katrin Rongby; [2021]
  Nyckelord :undersköterska; nyutbildad; yrkeskunnande; yrkesidentitet; praktikvändningen; praktikgemenskap; novis till expert;

  Sammanfattning : I denna studie är syftet att belysa praktikgemenskapen hos nyutbildade undersköterskors möte med arbetlivet och deras uppfattningar om sitt yrkeskunnande och utvecklandet av sin yrkesidentitet. Det finns idag lite forskning inom detta område. LÄS MER

 3. 3. Värdet av den pedagogiska måltiden : En narrativ studie av pedagogers berättelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jill Andersson; Emma Karlsson; [2021]
  Nyckelord :commensality; förskola; kunskapskultur; pedagogisk måltid; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Abstract I denna studie är syftet att ökaförståelsen för förskolemåltidens sociala värde och lärandemöjligheter, detta genom en kvalitativ ansats som bygger på en narrativ metod där vi utgår från pedagogers berättelser och erfarenheter. I studien användes tekniken intevjuer och åtta olika verksamma pedagoger från två olika förskolor har intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom socialtjänsten : En intervjustudie inom enheten för ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lavan Hajo; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; praktikgemenskap; situerat lärande; socialtjänst; delaktighet; identitet; gemenskap; arbetsplatslärande;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att lyfta fram de erfarenheter och upplevelser socialsekreterarna fått med sig under 2019 när enheten för ekonomiskt bistånd införde ett digitaliserat arbetssätt. Studien har haft utgångspunkter i en teoretisk ram bestående av Etienne Wengers teori om praktikgemenskap och situerat lärande, samt Per-Erik Ellströms framtagna faktorer som avser hinder och möjligheter för lärandet på en arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Tillhörighet och konflikt : En kvalitativ studie om arbetsplatskonflikter inom kvinnodminerade serviceyrken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Victoria Schattauer; [2020]
  Nyckelord :Conflict management; Workplace conflict; Workplace culture; Community of practice; Emotional labor; Konflikthantering; Arbetsplatskonflikt; Arbetsplatskultur; Praktikgemenskap; Känsloarbete;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat att bidra med en förståelse av arbetsplatskonflikters socialiserande funktioner samt belysa konflikter som en vardaglig handlingsrepertoar inom organisationer. Jag ämnade att undersöka hur anställda socialiserades in i de konflikter som uppstod på arbetsplatsen och vad dessa konfliktförlopp hade för betydelse för delaktiga individer. LÄS MER