Sökning: "praktikgemenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet praktikgemenskaper.

 1. 1. Fördjupad reflektion i kollegiala samtal? : En aktionsforskningsstudie om kemilärares kollegiala lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Marika Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Gymnasieskola; kemiundervisning; praktikgemenskaper; praxistriangeln; reflektion över handling;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kollegiala samtal bland kemilärarna på en gymnasieskola och de reflektioner som förekom i samtalen, var syftet med denna studie att stärka kemilärarnas kollegiala lärande. Forskningsfrågan är: Vilka former av reflektion förekommer i kemilärares kollegiala samtal? Studien inspireras av teorier om praxisgemenskaper och reflektion i sådana. LÄS MER

 2. 2. Att organisera samhället : Analys av tre statliga myndigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofie Wedebrand; Annie-Carella Bukuru; [2021]
  Nyckelord :autonomi; kontroll; praktikgemenskaper; tillit; demokrati; myndighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur samhällen organiserar sig för att stärka demokratin. Syftet operationaliseras med stöd av följande två frågeställningar: (1) Vilka praktikgemenskaper skapas inom de valda myndigheterna samt mellan dessa myndigheter och andra verksamheter. LÄS MER

 3. 3. ”Lagom trevlig med distans” : Bibliotekariers sociala roll på folkbibliotek

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paula Rooth; [2021]
  Nyckelord :Folkbibliotek; bibliotekarie; social roll; bemötande; biblioteksbesökare; Goffman; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the social role of librarians at public libraries. Public libraries promote themselves as open democratic arenas where everyone is welcome. LÄS MER

 4. 4. Att gå från "outsider" till "insider" : En intervjustudie om nyanställdas socialisationsprocess under oplanerat arbete på distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotte Vikberg; Linn Paulsson; [2021]
  Nyckelord :distansarbete; digitalt arbete; introduktion;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur nyanställda medarbetare upplever delaktighet, lärande och identitetsskapande med sin arbetsplats när socialisationsprocessen sker oplanerat på distans. Syftet preciseras i följande frågeställningar: hur upplever medarbetare som introduceras på distans sina relationer till kollegor? Vilka upplevelser har medarbetarna av kommunikationen med kollegor när arbetet sker på distans? Samt hur upplever medarbetare sina möjligheter till informellt lärande under distansbaserade förutsättningar? Empirin som ligger till grund är material från sju halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Rektorer emellan : kollegialt lärande vs konkurrens

  Master-uppsats,

  Författare :Annika Bygdén; [2021]
  Nyckelord :Principal; collegial learning; competition; ethnography; nexus analysis; Rektorer; kollegialt lärande; konkurrens; etnografi; nexusanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this master`s thesis has been to both describe the prevalence of collegial learning in a municipal principal's unit, as well as to contribute to an understanding of whether competition between schools can affect the development of the principal's profession, the operations of the schools and the chain of command of the municipality. As theoretical and methodological starting points I have used ethnography, nexus analysis and learning in practice communities. LÄS MER