Sökning: "praktikgemenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet praktikgemenskaper.

 1. 1. Hur poliser lär sig hantera stressfyllda situationer : En fängslande studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Oskar Fredlander; Jonathan Melbye; [2019]
  Nyckelord :polis; informellt lärande; formellt lärande; stressfyllda situationer; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka polisers upplevelse över hur de lär sig att hantera stressfyllda situationer med utgångspunkt i det formella och informella lärandet. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: Hur upplever poliser att de förbereds för dessa stressfyllda situationer under sin utbildning? Hur lär de sig hantera dessa stressfyllda situationer när de sedan börjar tjänstgöra som poliser och vilken roll spelar här det informella lärandet? Vilken form av lärande upplever poliserna har störst inverkan på hur de i praktiken kan handskas med de stressfyllda situationerna? Hur visar det sig? För att besvara frågeställningarna genomfördes 7 stycken semistrukturerade intervjuer med poliser som jobbar med stressfyllda situationer. LÄS MER

 2. 2. ”Gamla datorer, det är det vi jobbar med” : En interaktionsstudie av vård- och omsorgspersonalens användning av digitala artefakter på ett vård- och omsorgsboende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Emma Adolfsson; Stephanie Weaver; [2019]
  Nyckelord :Healthcare Workers; Elderly Care; Digital Divide; Video Ethnography; Communities of Practice; Vård- och omsorgspersonal; äldreomsorg; digitala klyftan; videoetnografi; praktikgemenskaper;

  Sammanfattning : There is a need to create efficiency through digital technology within the elder care, as the elderly population of society is increasing. Existing IT-systems are considered incompatible with healthcare work, despite of Swedish investments in digital development in healthcare. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapslärares praktikgemenskap– en kvalitativ verksamhet?En intervjustudie om samhällskunskapslärares upplevelser av att samarbeta med ämneskollegor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Klara Duregård; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kollegialt lärande och de goda effekterna av samarbete har fått ett allt större fokus de senaste åren. När lärare samarbetar på ett kvalitativt vis utvecklas deras ämneskompetens och elevers studieresultat förbättras. LÄS MER

 4. 4. Ett nytt ord för det vi gör dagligen : Pedagoger på några fritidshem talar om undervisning och hur de genomför den

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Hagberg Kindlund; [2019]
  Nyckelord :fritidshem; undervisning; Lgr 11; styrdokument; fokusgruppsintervju; Communities of practice;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur undervisning, som den förklaras i kapitel 4 i Lgr 11, beskrivs av några pedagoger vid några fritidshem. Studien gjordes med sociokulturell ansats och kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer. LÄS MER

 5. 5. ”Med undersköterskan kan man göra som man vill med, bara kasta runt på olika arbetsplatser” En kvalitativ intervjustudie om omsorgspersonals upplevda lär och utvecklingsmöjligheter vid resurspass

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Gunilla Andersson; Jenny Södermark; [2018-10-05]
  Nyckelord :Lärande; arbetsliv; flexibilitet; resurspass; omsorgspersonal; undersköterskor; äldreomsorgen;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet för denna uppsats var att med en hermeneutisk ansats undersöka om och hur omsorgspersonal upplever att resurspass bidrar till informellt lärande och utveckling.Teori:Det sociokulturella perspektivet har varit utgångspunkten i föreliggande uppsats. LÄS MER