Sökning: "praktisk kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade orden praktisk kunskap.

 1. 1. LÄRARES LÄRANDE, REFLEKTION OCH TYSTA KUNSKAP

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Christian Jerhov; [2018-08-25]
  Nyckelord :Kvalitetsarbete; skolutveckling; tyst kunskap; reflektion; The Three-level model of learning; handledning; aktionsforskning; episteme; techne; fronesis;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med undersökningen är att besvara frågorna ” Varför gör lärare som de gör i olika undervisningssituationer?” och ”Hur resonerar och tänker lärare kring sin egen undervisningspraktik under en period av förändring av undervisningen?” Svaren ska ge kunskaper om lärares lärande som kan utveckla organiseringen och planeringen av skolutveckling, systematiskt kvalitetsarbete och kompetensutveckling för lärare.Teori:Studiens teoretiska bakgrund grundas i en tradition där lärares kunskap ses som en tyst och förkroppsligad kunskap vilken genom reflektion och handledning kan frigöras och omformas. LÄS MER

 2. 2. VARFÖR SLÖJDAR DU? En kvalitativ studie om anledningarna till varför människor idag väljer att slöjda.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Åsa Palmer; [2018-06-14]
  Nyckelord :immateriellt kulturarv; handicraft; DIY; praktisk kunskap; hemslöjd;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot ledarskap och slöjd2018, 180 hpGrundnivå2018:33.... LÄS MER

 3. 3. Med examensbeviset i handen – utbildning kontra verklighet : En kvalitativ studie om hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar utmaningar i övergången från studier till yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Fredrika Sten; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Nyexaminerad; socionom; nyanställd; yrkesliv; socionomutbildning; utmaning; stress;

  Sammanfattning : Socionomer rekryteras till ett vidsträckt verksamhetsfält där arbetsuppgifterna ofta präglas av olika utmaningar, etiska dilemman och komplexa beslutsfattningar. Socionomutbildningen är utformad för att balansera generell akademisk kunskap och praktisk yrkesförberedelse, i syfte att rusta blivande socionomer att kunna möta och bistå människor i socialt utsatta livssituationer. LÄS MER

 4. 4. Diskursiva positioneringar till de estetiska ämnenas legitimitet : En studie om hur lärare talar om sina kurser i estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Camilla Söderberg; [2018]
  Nyckelord :Bilddidaktik; Estetiska ämnen; bildämnet; diskurs; diskursteori; bildningsideal; bildundervisning; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om att undersöka hur lärare med specifik ämnesprofil talar om estetiska ämnen sedan gymnasiereformen 2011. I studien medverkade verksamma lärare från tre gymnasieskolor i Mellansverige som erbjuder estetiska programmet med inriktning mot bild. LÄS MER

 5. 5. Att lära sig vara musiklärare. En studie rörande musiklärares uppfattningar om sin utbildning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Joel Engvall; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Föreliggande studie grundar sig i funderingar kring musiklärarutbildningens innehåll. I skrivande stund förbereds förändringar av musiklärarutbildningen i Sverige för att öka antalet utbildningsvägar till framförallt kulturskolans verksamhet. LÄS MER