Sökning: "praktisk kunskap"

Visar resultat 1 - 5 av 889 uppsatser innehållade orden praktisk kunskap.

 1. 1. FÖRSTA TIDEN SOM NYEXAMINERAD SJUKSKÖTERSKA. EN LITTERATURÖVERSIKT

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Dahllöf; Alice Höglund; [2024-01-26]
  Nyckelord :Benner; Från Novis till Expert; kliniskt basår; transitionsprogram; nyexaminerade sjuksköterskor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara sjuksköterska innebär ett stort ansvar. Som sjuksköterska ska man besitta många kunskaper och ansvara för den egna kompetensutvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med intellektuellfunktionsnedsättning. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Emma Swensson; [2024]
  Nyckelord :Intellectual Disability; care; nurses’ experience; nursing; person - centered care; Intellektuell funktionsnedsättning; omvårdnad; personcentrerad vård; sjuksköterskors erfarenheter; vård;

  Sammanfattning : Background: People with Intellectual Disability (ID) run an increased risk of suffering from illness. Research has confirmed that people with intellectual disabilities are at greater risk than the rest of the population to being offered lower quality of care. LÄS MER

 3. 3. Hur fungerar den här? : En praktisk granskning och analys av barninriktade digitala applikationer.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Norrman; Yuri Pavlov Segura; [2024]
  Nyckelord :Socialsemiotik; analys; design; applikationer; digitala verktyg; kompetens.;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att synliggöra vilket kommunikativt innehåll som förekommer i applikationerna Babblarna och Tripp, trapp, träd som vi tolkat är vanligt förekommande i svensk förskola. Vi har genomfört en granskning och analys som vi delvis anpassat men som från början är utformad av socialsemiotikerna Anna Åkerfeldt och Staffan Selander. LÄS MER

 4. 4. Att skapa livslång hälsa : En kvalitativ studie om hur gymnasielärare arbetar med hälsa i ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elise Jansson Forsman; Lucas Jahjah; [2024]
  Nyckelord :Health; Practical Education; Assessment; Healthying; learning by doing; Hälsa; Praktisk undervisning; Bedömning; Hälsoförmåga; Upplevelsebaserad pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Studien syftar till att undersöka hur gymnasielärare i ämnet idrott och hälsa förmedlar och befäster praktisk kunskap hos elever med syfte att skapa livslång hälsa. Studiens frågeställningar: Hur arbetar gymnasielärarna praktiskt med hälsa i ämnet idrott och hälsa och hur bedöms de praktiska momenten i hälsa i ämnet idrott och hälsa? Teori och Metod Studien har en kvalitativ ansats, med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod där intervjuguiden skapats utifrån teorin om learning by doing samt begreppet healthying. LÄS MER

 5. 5. De har samma temperatur, men den här är kallare : En kvalitativ studie om mellanstadieelevers förståelse av det fysikaliska fenomenet värmeledning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Nilsson; Helen Blomqvist; [2024]
  Nyckelord :heat conduction; primary school; practical activity; thermal camera; värmeledning; mellanstadiet; praktisk aktivitet; värmekamera;

  Sammanfattning : The study identifies a specific problem area related to students' misconceptions about heat and heat conduction. The aims of the study are to contribute knowledge about how practical activities with thermal cameras impact the interaction and understanding of heat conduction among intermediate-grade students. LÄS MER