Sökning: "praktisk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden praktisk teori.

 1. 1. Så utrett som dess beskaffenhet kräver - förvaltningsdomstolarnas utredningsansvar i teori och praktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Sörqvist; [2019-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hur mycket domstolarna ska och/eller får utreda sina mål är en mycket omdiskuterad fråga, såväl inom processrätten i stort som inom förvaltningsprocessrätten. Föreställningar om vad utredningsansvaret innebär och hur det fungerar får stor praktisk betydelse, inte minst medför sådana föreställningar att enskilda personer ofta får föra sina processer i förvaltningsdomstol på egen hand. LÄS MER

 2. 2. Den utopiska visionen - Etablering av ekvivalens i anpassning av psykologiska test

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

  Författare :Nalika Tjärnberg; [2019-01-25]
  Nyckelord :test adaption; instrument adaption; test translation; test standards; cross-cultural test adaption;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med uppsatsen är att bidra med en samlad kunskapsbild och en fördjupad förståelse för teoretiska och praktiska villkor för testadaption för att stödja riktlinjeförfattare, testutvecklande forskare, HR- och organisationskonsulter, policyproducenter och testförmedlare. Det innefattar att undersöka olikakunskapsperspektiv och synliggöra huvudaktörer och intressenter i systemet för testadaption i syfte att identifiera källor till spänningar och problem. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER

 4. 4. Med kroppen som måttstock : en undersökning om virtuella upplevelser av landskapsarkitektur, baserade på BIM-modeller, är effektiva arbets- och kommunikationsredskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Werner Nystrand; [2019]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; virtuell verklighet; visualisering; dialogverktyg; digital modellering; BIM; Building Information Modell; datorspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har undersökt användningen av ”tekniker för virtual reality” (hädanefter: virtuella upplevelser, se s. 13) vid kommunikation av landskapsarkitektur, både i teori och praktisk utvärdering. LÄS MER

 5. 5. Fysiklaborationer i fokus : En kvalitativ studie av fysiklaborationer ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Madeleine Carlzon; [2019]
  Nyckelord :Fysiklaborationer; gymnasieskolan; intervju; laborativ undervisning; laborationssyften;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilka syften lärare har med sin laborativa undervisning i fysik på gymnasiet samt om det finns några faktorer som kan vara till hjälp för att skapa eller utvärdera laborationer utifrån de syften som lärarna har. Fyra gymnasielärare intervjuades och de fick utvärdera sex utvalda laborationer. LÄS MER