Sökning: "praktiska förutsättningar"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden praktiska förutsättningar.

 1. 1. Från den realistiska världen till den digitaliserade datorvärlden : En kvalitativ studie kring gymnasielärarnas upplevelse av distansundervisning under Covid-19-pandemin

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Carlos Durmaz; Steven Man; [2022]
  Nyckelord :Distansundervisning; COVID-19; KASAM; idrott och hälsa; trångboddhet; digitala kompetenser;

  Sammanfattning : Syfte  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasielärare med inriktning idrott och hälsa planerar sina lektioner utifrån läroplanen och hur de implementerar detta i distansundervisningen under covid-19 pandemin. Studien behandlar dessa forskningsfrågor: På vilket sätt organiserade gymnasielärarna distansundervisningen så att eleverna får tillgång till det centrala innehållet i förhållande till läroplanen? Vilka för- och nackdelar har distansundervisning ur ett lärarperspektiv? Vilket sätt har lärare bedömt elevers kunskap utifrån läroplanen? Metod Vi har använt oss av en kvalitativ metod och genomfört djupgående intervjuer med fem idrott och hälsa lärare. LÄS MER

 2. 2. Praktiska och Ekonomiska förutsättningar för Solarblinds : En preliminär studie av en Solarblinds prototyp baserad på de praktiska och ekonomiska perspektivet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emmanuel Muhindo; Joumata Rashou; [2022]
  Nyckelord :SBS; Electrical energy production; LCOE; Simulation; Pyranometer; Sunspace; Inclination angle; Treehouse and Profitability.  ; SBS; Elproduktion; LCOE; Simulering; Solceller; Lutningsvinklar; Lönsamhet; Solutrymme; Trähus och Pyranometer.;

  Sammanfattning : This study addresses the use of a Solar blind system (SBS) instead of ordinary glass used on windows of buildings. To investigate the effects of using an SBS for electricity energy generation a fictitious wooden house as a prototype, a real building needed to be constructed. LÄS MER

 3. 3. Ungdomspoolen, en instas för utbildning och arbete för ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden : Kvalitativ studie om ungdomars uppfattningar om hur Ungdomspoolen skapar förutsättningar till utbildning och arbete

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hanna Söderling; [2022]
  Nyckelord :Arbete; Empowerment; Socioekonomiskt utsatta områden; Unga Vuxna; Utbildning;

  Sammanfattning : Det finns många faktorer som bidrar till hälsa varav utbildning och arbete är två bestämningsfaktorer för hälsa. Arbete bidrar till sociala relationer, personlig utveckling, betydelse för individens ekonomiska resurser, struktur i vardagen och delaktighet i samhället vilket påverkar hälsan positivt. LÄS MER

 4. 4. Flytande våtmarker för renande och rekreativ effekt i Malmös kanaler : en undersökning av potentiell reningseffekt, vad som påverkar detta, hur de skulle skötas och kunna utformas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elin Alvbåge; [2022]
  Nyckelord :Flytande våtmark; floating treatment wetland; reduktion; rening; reningseffekt; föroreningar; purifying; purification; Malmös kanaler; Malmö; skötsel; drift; management; växtval; plant; mikrobiell; biofilm; rötter; rekreation; recreation;

  Sammanfattning : Dagvattnet i centrala Malmö innehåller mycket föroreningar och mycket av vattnet går till Malmös kanaler. Då kanalerna är förbundna med Öresund finns en potentiell vinst i att försöka rena detta vatten. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers arbetssätt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Suado Dawod Omar; Sabina Nises; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; children s literature; preschool children; preschool teachers; translanguaging; sociocultural perspective; Flerspråkighet; barnlitteratur; förskolebarn; förskollärare; translanguaging; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I dagens internationaliserade samhälle lever vi i en mångkultur som präglas av olika kulturer och språk. Förskolan blir en social mötesplats där kultur och språk samverkar med hjälp av barn, pedagoger och vårdnadshavare. LÄS MER