Sökning: "praktiskt kontra teoretiskt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden praktiskt kontra teoretiskt.

 1. 1. Den tysta kunskapen : Elevers förhållande till hantverkandet i slöjden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Peter Jansson; [2019]
  Nyckelord :tyst kunskap; slöjd; praktiskt kontra teoretiskt; sloyd; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för hur elever beskriver tyst kunskap med fokus på slöjd. För att undersöka detta intervjuades elever i årskurs 6 utifrån en kvalitativ metod baserad på fenomenologi. LÄS MER

 2. 2. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jakob Andersson; [2019]
  Nyckelord :koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Sammanfattning : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. LÄS MER

 3. 3. Varför så negativ? : En undersökning om svenska mellanstadieeleversattityder till matematik

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; [2018]
  Nyckelord :attityd; matematikundervisning; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Inledning I min studie ligger fokus på att urskilja olika faktorer som kan bidra till och forma elevers attityder till matematik. I den senaste undersökningen från TIMSS 2015 (Trends in international mathematics and science study) kunde man urskilja att svenska elevers attityder till matematik har blivit än mer negativa än föregående undersökning 2011. LÄS MER

 4. 4. Rolig lek eller blodigt allvar? : En kvalitativ studie av lekplatssäkerhetsarbete på kommunala lekplatser i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper; Karlstads universitet/Centrum för personsäkerhetKarlstads universitet/Centrum för klimat och säkerhetKarlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper

  Författare :Joakim Hogen; Ekholm Linn; [2017]
  Nyckelord :Keywords: Playground safety; European playground standards; public business management; playground design; municipal risk reduction; fall injuries; Lekplatssäkerhet; Europiska lekplatsstandarder; offentlig verksamhetsstyrning; lekplatsutformning; lokalt säkerhetsarbete; kommunal riskreducering; fallskador;

  Sammanfattning : Introduction: Injuries due to accidents are an underlying cause for a large proportion of the number of health care visits in Sweden every year. According to statistics from the National Board of Health and Welfare in Sweden (socialstyrelsen.se) between 1308,25 and 1405,66 health care visits per 100. LÄS MER

 5. 5. Estetisk orientering : En fenomenologisk-hermeneutisk studie om gymnasieelevers upplevelser av en kurs innehållande dans, bild, musik och teater

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Petronella Borseman; [2013]
  Nyckelord :aesthetic subjects´ in school; self image; body; students at upper-secondary School; phenomenology; hermeneutics.; estetiska ämnen i skolan; självbild; kropp; gymnasieelever; fenomenologi; hermeneutik;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ uppsats som baseras på intervjuer med elever som går årskurs två på estetiska programmet och läser den obligatoriska kursen Estetisk orientering. I inledningsavsnittet ges en bild av de estetiska ämnenas funktion och plats i skolan, hur det ses på praktiskt kontra teoretiskt kunnande, att lära med olika sinnen samt de estetiska ämnenas minskade utrymme i skolan. LÄS MER