Sökning: "praktiskt resonemang"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden praktiskt resonemang.

 1. 1. Förskoleklasslärarens syn och arbete med problemlösning : En kvalitativ studie om lärares syn på problemlösning och hur det praktiska arbetet med matematiska problemlösningsuppgifter i förskoleklassen kan se ut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Nilsson; Sara Lindeborg; [2022]
  Nyckelord :matematik; problemlösning; förskoleklass; praktiskt arbete; sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i förskoleklass arbetar med problemlösning i matematikundervisningen. Vi har valt att specifikt undersöka hur det praktiska arbetet med problemlösning i matematik kan se ut på olika skolor och hos olika lärare. LÄS MER

 2. 2. "Jag tar ju mycket hjälp av min specialpedagog!" : Grundskolerektorers resonemang kring tillsättande av resurspersoner för elever från förskoleklass till årskurs 6 och dess påverkan på verksamhetens specialpedagogiska arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Beatrice Lundvall; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagogik; elevhälsa; rektors ledarskap; rektors organisation; resurspersoner i skolan; elevassistenter i skolan; systemteori; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att öka kunskapen om grundskolerektorers behovsanalys av sin verksamhet utifrån tillsättandet av resurspersoner, samt hur de organiserar stödet. Syftet handlar även om att öka kunskapen kring vilka konsekvenser detta kan få för verksamhetens specialpedagogiska arbete. LÄS MER

 3. 3. Textanalys av matematikläromedel : Utifrån kreativa och imitativa resonemang                                       i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fatma Acaralp; Felicia Sörman; [2021]
  Nyckelord :läromedelmatematik; imitativ; kreativ; resonemang; årskurs;

  Sammanfattning : Enligt den aktuella läroplanen som trädde i kraft 2011, ska undervisningen i matematik skapa förutsättningar för eleverna att använda sig av flera matematiska resonemang. Enligt Lithner (2008, ss. 255–276) finns det två grundläggande resonemang i matematik, kreativt och imitativt. LÄS MER

 4. 4. Återkoppling i Matematikundervisningen : En studie om återkopplingens olika perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Malin Nordmark; [2021]
  Nyckelord :Feedback; Formative; Math Education; Primary school; Social constructivism; Formativ; Matematikundervisning; Socialkonstruktivism; Årskurserna F-3; Återkoppling;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie genomfördes med syftet att bidra till lärares didaktiska resonemang och planering kring återkoppling inom matematik. Återkoppling inom matematik kan exempelvis vara när en lärare rekommenderar strategier eller förtydligar för eleven vad hen kan och vad nästa mål är (Hattie & Timperley, 2007). LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeuters resonemang om bildterapi för personer med depression En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Zahra Aboubaker; Katrin Marawgeh; [2020-06-22]
  Nyckelord :Art therapy; Depression; Occupational therapy;

  Sammanfattning : Bakgrund Inom arbetsterapi är aktivitet ett centralt begrepp som kan främja hälsa. Ur aktivitetsperspektivet är bildterapi en viktig behandlingsmetod som leder till en positiv inverkan på de vardagliga aktiviteterna samt att dessa aktiviteter förbättrar välbefinnandet. LÄS MER