Sökning: "praxismodellen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet praxismodellen.

 1. 1. Augmented reality och dess pedagogiska implikationer : en analys baserad på ett sociokulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karin Revenhorn; Pontus Jansén; [2018]
  Nyckelord :AR; Augmented reality; sociocultural perspective; Vygotsky; ICT; Flow; motivation; learning attitudes; teaching; classroom; Augmented reality; AR; sociokulturellt perspektiv; Vygotsky; IKT; Flow; motivation; interaktivitet; attityd; teknik; praxis modellen; lärande; pedagogik; klassrumsundervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to partly investigate what the application of Augmented Reality tools could look like within the context of formal classroom didactics and partly to discover how these pedagogical tools can be supported from a sociocultural perspective. The study shows that AR (Augmented reality) can provide an increased production of knowledge and motivation, and also develop a significantly more positive attitude towards the learning process and the teaching material. LÄS MER

 2. 2. Begreppsutvecklande SO-undervisning - i teori och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Adam Gunnevik; Adan Guerra Hansson; [2018]
  Nyckelord :Begreppsutveckling; Concept; Begrepp; Grundskola; SO; Samhällsorientering; Abstrakt; Konkret; Praxismodellen; Concept attainment; Begreppsutvecklande samtal; Språkutveckling; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att sammanställa vad forskning belyser som betydelsefullt i en begreppsutvecklande SO-undervisning samt vilka argument som finns för att en sådan undervisning ska bedrivas. Frågeställningarna som kommer att besvaras är: Vilka argument finns för att arbeta med begreppsutveckling inom SO-ämnena? Vad säger forskning om begreppsutvecklande undervisning inom SO-ämnena? Begrepp relaterade till kunskaps-översikten har använts för att hitta relevanta källor i olika databaser. LÄS MER

 3. 3. Rullstolsburna unga vuxnas upplevelser av vardagsaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sanna Jönsson- Lindstedt; Malin Tengvall; [2008]
  Nyckelord :aktivitetsbalans; vuxenhabilitering; vardagsaktiviteter; rullstolsburna unga vuxna; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Aktivitetsbalans är ett dynamiskt fenomen som påverkas av förändringar i den fysiska miljön samt i vilket stadium i livet individer befinner sig i. Aktivitetsbalans beskrivs även som ett generellt begrepp som bidrar till hälsa och välbefinnande. LÄS MER