Sökning: "praxisteori som lärare"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden praxisteori som lärare.

 1. 1. Bilderboken i klassrummet. : En kvalitativ studie om lärares användande av autentiska bilderböcker

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Lisa Lindström Mattson; Emmy Larsson; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet; litteratur; samtal; illustrationer; läsförståelsestrat;

  Sammanfattning : Rapporten avhandlar hur och varför några utvalda lärare arbetar med bilderböcker. För en större generaliserbarhet av resultat och diskussion beskrivs olika typer av bilderböcker, multimodalitet och vad det innebär för läsaren samt hur lärare och läsare kan hantera och bearbeta text. LÄS MER

 2. 2. Lärande och undervisning i matematik i särskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pamela Karlsson; [2017]
  Nyckelord :lärande; matematikundervisning; särskolan; utvecklingsstörning;

  Sammanfattning : Ett steg i utvecklingen av den egna professionen och därigenom främja elevers lärande är att reflektera kring sina egna uppfattningar och erfarenheter samt att bli medveten om hur andra tänker och gör (Forsmark, 2009). Särskoleverksamheten har kritiserats för att vara alltför omsorgsfokuserad samtidigt som det pedagogiska arbetet och lärarkompetensen inom verksamheten har framhållits som betydelsefull för elever med utvecklingsstörning (Berthén, 2007). LÄS MER

 3. 3. Att handleda lärarstudenter : handledningens form och villkor ur ett VFU-lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Gunilla Nilsson; [2007]
  Nyckelord :handledning; samtal; samtalsnivåer; praxisteori; samtalsmetodik; lärarutbildning.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera hur VFU-lärare erfar det handledande samtalet i lärarutbildningens verksamhetsförlagda del (VFU-lärare är lärare ute på skolorna som handleder lärarstudenter under deras VFU, Verksamhetsförlagda utbildning, tidigare kallad praktik). Syftet var också att undersöka hur VFU-lärarna ser på handledarrollen och handledningens villkor samt om det är någon skillnad mellan utbildade och icke utbildade VFU-lärare i dessa avseenden. LÄS MER

 4. 4. Värdebasen i Den Tionde Dagen : om normer, praxisteori och värden i lokal skolutveckling

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Erik Andersson; [2006]
  Nyckelord :Värden; värderingar; normer; moral; etik; pedagogisk grundsyn; praktisk yrkesteori; praxisteori; yrkesetik; reflektion; praxis; skolutveckling; abduktion;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i det lokala skolutvecklingsprojektet Den Tionde Dagen studeras grundläggande värde- och normprinciper. Studien har fokus på den kollektiva moralen (normerna), praxisteorin (normerna och värderingarna) samt värdebasen (värdegrunden) inom kontexten lokal skolutveckling. LÄS MER