Sökning: "pre-denitrification"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet pre-denitrification.

 1. 1. Utvärdering av return activated sludge deoxygenation (RAS-DeOx) i membranbioreaktor pilotlinje vid Hammarby Sjöstadsverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Simon Taylor; [2019]
  Nyckelord :Wastewater treatment plant; denitrification; MBR; nitrification; RAS-DeOx; reject water; Avloppsreningsverk; denitrifikation; MBR; nitrifikation; RAS-DeOx; rejektvatten;

  Sammanfattning : Vid Hammarby Sjöstadsverk drivs en pilotanläggning som är en mindre skala av det framtida avloppsreningsverket i Henriksdal. Delar av reningsprocessen består av membranbioreaktorer. I pilotanläggningen finns en zon kallad RAS-DeOx dit returslammet från membrantankarna och rejektvattnet från slambehandlingen leds. LÄS MER

 2. 2. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of an Extended Aeration System for Nutrient Removal, A Case Study of a Wastewater Treatment Plant in Kulai, Johor Baharu, Malaysia

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Caroline Ingvar-Nilsson; Naima Forså; [2016]
  Nyckelord :Nutrients; Nitrogen; Extended Aeration; Nitrification rate; Phosphorus; Volatile Fatty Acids; Activated Sludge; Bio-P; water engineering; environmental engineering; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Malaysia is one of the most developed countries in Southeast Asia, and strives to be acknowledged as a high income country by the year of 2020. According to Malaysian Environmental Quality (Sewage) Regulations from 2009 there are effluent limitations regarding nutrient emission from wastewater treatment plants. LÄS MER

 4. 4. Modellering av Klagshamns avloppsreningsverk för optimering av kväveavskiljning efter införande av rejektvattenbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Christoffer Wärff; [2016]
  Nyckelord :simulation; modelling; fördenitrifikation; nitrifikation; indatagenerator; simulering; Modell; ASM2d; influent generator; nitrification; pre-denitrification; vattenförsörjningsteknik; avloppsteknik; water engineering; environmental engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utsläppskraven för avloppsreningsverk (ARV) i Sverige uppdateras regelbundet, och samtidigt ökar även kraven på energieffektivitet. Vid Klagshamns avloppsreningsverk i södra Malmö har den inkommande kvävebelastningen ökat under en lång tid, och för att minska denna planeras separat rejektvattenbehandling med en anammoxprocess att implementeras på verket. LÄS MER

 5. 5. Modellering av koldioxidavtrycket för Käppalaverket med framtida processlösning för skärpta reningskrav : Modeling the carbon footprint of Käppala WWTP due to more stringent discharge limits

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Stefan Erikstam; [2013]
  Nyckelord :lustgas carbon footprint koldioxidavtryck reningsverk BSM2 växthusgas metangas;

  Sammanfattning : I och med Sveriges åtaganden i Baltic Sea Action Plan (BSAP) och de miljökvalitetsnormer (MKN) som beskrivs i ramdirektivet för vatten kommer Käppalaverket sannolikt ställas inför strängare kväve- och fosforreningskrav. Käppala kan då bli tvungna att införa en ny processlösning t.ex. efterdenitrifikation och förfällning. LÄS MER