Sökning: "precepting"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet precepting.

 1. 1. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Peer learning under specialistsjuksköterskeutbildningen inom intensivvård : - ett handledarperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Pia Axelsson; Charlott Rajkovic; [2015]
  Nyckelord :clinical education; critical care; peer learning; postgraduate nurse education; preceptorship; handledning; intensivvård; peer learning; specialistsjuksköterskeutbildning; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Peer learning är en handledningsmetod, som tydliggör anknytningen mellan teoretisk och praktisk kunskap samtidigt som ett större antal studenter kan erbjudas verksamhetsförlagd utbildning. Därför vore det av intresse att undersöka om det är en tillämpar metod i specialistsjuksköterskeutbildningen mot intensivvård. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av att handleda sjuksköterskestudenter i omvårdnadsprocessen på en akutvårdsavdelning : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Lottie Hasselrot; [2015]
  Nyckelord :Emergency ward; Precepting; Student nurses; Nursing process; Experience; Akutvårdsavdelning; Handledning; Sjuksköterskestudenter; Omvårdnadsprocessen; Upplevelse;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGAtt arbeta i svensk hälso- och sjukvård idag innebär att arbeta i en balans mellan stressiga ochstimulerande arbetssituationer. I sjuksköterskors arbetsuppgifter ingår det, utöver dearbetsuppgifter som utförs inom ens verksamhet, att handleda sjuksköterskestudenter. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att handleda studenter i studentsal

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mikael Borgenstål; [2015]
  Nyckelord :Peer-learning; Student ward; Preceptorship; Nursing; Experiences; Qualitative method; Peer-learning; Studentsal; Handledning; Sjuksköterska; Upplevelser; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGDet senaste årtiondet har antalet utbildningsplatser på kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap successivt ökat på landets högskolor och samtidigt har sjukhusen haft svår att tillsätta vakanta sjukskötersketjänsterna. Studentsalar har implementerats på utvalda vårdavdelningar med både pedagogiska avsikter och med avsikt att skapa platser för de sjuksköterskestuderande vid deras verksamhetsförlagda utbildning. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessica Hellström; Jessica Jörtsö; [2014]
  Nyckelord :precept; nurse; student; experience; handledarskap; sjuksköterska; student; upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att handleda sjuksköterskestudenter under verksamhetsförlagd utbildning samt att granska de valda artiklarnas undersökningsgrupper. Metod: Denna litteraturstudie har en deskriptiv design. LÄS MER