Sökning: "preceptorship"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet preceptorship.

 1. 1. Handledares olika uppfattningar om sin roll. En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Heléne Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Handledare; handledarskap; rollmodell; sjuksköterskestudent; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av kompetenta handledare som ser handledning som en attraktiv arbetsuppgift ökar stadigt allteftersom fler sjuksköterskestudenter går ut för att göra sin VFU. För att få svar på frågan hur stöd och kompetensutveckling för dessa handledare skulle kunna bli bättre behöver kunskap inhämtas om handledares syn på den egna handledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterska och novis : En litteraturöversikt om upplevelsen av att vara nyutexaminerad sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Emma Larsson; Louise Stoltz; [2018]
  Nyckelord :New graduate nurses; Novice nurse; Experience; Nyutexaminerad sjuksköterska; Novis sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskeyrket är en egen profession och det finns ett högt förtroende i samhället för den legitimerade sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskans yrkesroll framställs som komplex och mångdimensionell. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors uppfattning av att handleda studenter i evidensbaserat förhållningssätt inom kommunal hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Larsson; [2018]
  Nyckelord :Evidence-based practice; nursing; preceptorship; municipal health care; Phenomenography; Evidensbaserat förhållningssätt; sjuksköterska; handledning; kommunal hälso- och sjukvård; fenomenografi;

  Sammanfattning : Evidensbaserat förhållningssätt har varit högt prioriterat i svensk sjuksköterskeutbildning de senaste decennierna. Trots det är det endast en låg andel av nyutexaminerade sjuksköterskor som uppger att de använder forskning i sin vardag. LÄS MER

 4. 4. Klara, färdiga, jobba : Nyutexaminerade sjuksköterskors första steg i vårdandet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ellen Karlsson; Ellen Ljungqvist; [2017]
  Nyckelord :Caring; literature review; newly qualified; nurse; role transition; unexperienced; Litteraturstudie; nyutexaminerad; oerfaren; rollövergång; sjuksköterska; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Erfarna sjuksköterskor upplever att nyutexaminerade sjuksköterskor har svårigheter att arbeta självständigt, hantera det höga arbetstempot, planera sitt arbete och delegering. Dock anser sjuksköterskestudenter att utbildningen förbereder dem för sjuksköterskerollen, samt att de är kompetenta nog att klara arbetet som sjuksköterska. LÄS MER

 5. 5. Jag lär dig - Du lär mig? - en pilotstudie om sjuksköterskans uppfattning om eget lärande vid handledning av sjuksköterskestudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  Magister-uppsats,

  Författare :Catarina Dolk; [2015-06-16]
  Nyckelord :Specialistsjuksköterska; studenthandledare; lärande; verksamhetsförlagd utbildning; uppfattning; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskans profession ingår det, förutom patientarbete, att handledasjuksköterskestudenter i deras verksamhetsförlagda utbildning VFU. Det är både enansvarsfull och tidskrävande uppgift. LÄS MER