Sökning: "preeschool teachers role in play"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden preeschool teachers role in play.

 1. 1. För det är ju viktigt att inte bara ta bort och förbjuda nånting rakt av : En kvalitativ studie om förskollärares deltagande i och syn på pojkars respektive flickors lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Hilda Svensson; Elina Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Children; gender; attitudes; stereotypes; sweden; preeschool; teacher; childrens play; play; gender stereotypes; preeschool teachers; student attitudes; teachers role; teaching methods; gender issues; preeschool education; Genus; kön; bemötande; lek; förskollärarens roll; undervisning; förskollärare; förskola; pojkar; flickor; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om förskollärares deltagande i barns lek, samt genusrelaterade normer. Syftet konkretiseras i två frågeställningar: ”Hur beskriver förskollärare sitt deltagande i leken med pojkar respektive flickor?” och ”Hur ser förskollärare på normer i pojkars respektive flickors lek?”. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i barns språkutveckling : En intervjustudie om utemiljöns möjligheter att locka till lek som främjar den språklig utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sanna Tillström; [2019]
  Nyckelord :Preeschool; play; language development; outdoor enviroments; preeschool teachers role in play; Förskola; lek; språkutveckling; utemiljö; förskollärarens lekroll;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how preschool teachers consider to take care of childrens outdoor play in order to achive an increased language development among the children. Focus lays on both the things that happen in the outdoor enviroments as well as on how the preeschool teacher approach childrens play to promote the language development. LÄS MER

 3. 3. Jag kan hoppa så här högt : en kvalitativ observationsstudie om barns matematiska lek, hur de lär och iscensätter genus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sandra Nylin; [2016]
  Nyckelord :preeschool; mathematics; learning; gender; förskola; matematik; lärande; genus;

  Sammanfattning : My issues were: ·         What does children learn about mathematics in their free play? ·         How do children learn mathematics i their free play? ·         Doeschildren practice gender intheir mathematical play in preschool? And how? This is a qualitative study with observations as a method. I have chosen to use observations as a method because I wanted to see what children were doing and not what the teachers told me that they were doing. LÄS MER

 4. 4. När Hulken mötte Barbie : -Pedagogers förhållningssätt till könsstereotypa leksaker i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Fannie Grunnlid Takala; [2015]
  Nyckelord :Gender; preeschool; stereotypical; toys; Förskola; genus; leksaker; stereotyp;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how preschool teachers reason about gender stereotypical and gender neutral toys and other material. I would also like to see how the pedagogues reason about gender segregation when it comes to toys. To investigate the issue, I have interviewed three pedagogues from different preschools. LÄS MER