Sökning: "prefabricerad betong"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden prefabricerad betong.

 1. 1. Inverkan av störningar i materialleveranser vid stombygge

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anel Ramicic; Nic Westerberg; [2019]
  Nyckelord :prefabricerad betong; materialleveranser; just in time; leveranser; betong; prefab; logistik; bygglogistik; transport; störningar; förseningar;

  Sammanfattning : I en bransch med stora informations- och materialflöden resulterar det i att det ställs enorma krav på logistikplaneringen för leveranser av material till en arbetsplats. En byggarbetare spenderar cirka halva sin tid på att vänta på material vilket tyder på att det krävs en bättre planeringsstrategi i branschen (Linköpings Universitet, 2016). LÄS MER

 2. 2. Färjestadsskolan – en jämförelse av stommaterial : En ekonomisk och miljömässig jämförelse av stommaterialen prefabricerad betong och KLträ

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Matilda Karlsson; Rima Ajeel; [2019]
  Nyckelord :Stommaterial; nybyggnation; ekonomisk jämförelse; miljömässig jämförelse.;

  Sammanfattning : In today’s society the environmental impact of the construction industry is a major problem. Something that should be pursued is a more sustainable construction in which economic, social and environmental sustainability cooperate. The choice of building materials plays a significant role in creating a more sustainable development. LÄS MER

 3. 3. En möjlighet till en hållbar byggbransch : Jämförelsestudie mellan stommaterialen KL-trä och prefabricerad betong

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Linnea Paananen; Gamm Burom Injonglan; [2019]
  Nyckelord :CLT; prefabricated concrete; environmental impact; material cost; construction time; KL-trä; prefabricerad betong; miljöpåverkan; materialkostnad; byggtid;

  Sammanfattning : Byggbranschen står idag för cirka 21 procent av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser. En stor utmaning är att kunna uppnå klimatlagens mål som innebär att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären de kommande decennierna. Samtidigt ökar behovet av fler bostäder i samband med en ökad befolkning. LÄS MER

 4. 4. Färjestadsskolan – en jämförelse av stommaterial : En ekonomisk och miljömässig jämförelse av stommaterialen prefabricerad betong och KLträ

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rima Ajeel; Matilda Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Byggproduktion; jämförelse; stommaterial; miljöanalys; ekonomi;

  Sammanfattning : In today’s society the environmental impact of the construction industry is a major problem. Something that should be pursued is a more sustainable construction in which economic, social and environmental sustainability cooperate. The choice of building materials plays a significant role in creating a more sustainable development. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan prefabricerad och platsgjuten stomme: : Ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Josefin Svensson; Rasmus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Cast-in-situ; prefabricated structure; cost analysis; LCA; carbon dioxide equivalents and concrete.; Platsgjuten stomme; prefabstomme; kostnadsanalys; LCA; koldioxidekvivalenter och betong.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka skillnader mellan prefabricerad och platsgjuten stomme ur ett miljömässigt samt ett ekonomiskt perspektiv. Detta för att underlätta för olika byggföretag att välja en stomlösning till framtida byggprojekt. LÄS MER