Sökning: "prefabricerad betong"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden prefabricerad betong.

 1. 1. KÖLDBRYGGOR I PREFABRICERADE SANDWICHVÄGGAR AV BETONG : DETALJERADE 2D-BERÄKNINGAR ENLIGT STANDARD ISO 10211:2017

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Kruth; [2018]
  Nyckelord :köldbryggor; köldbrygga; dimensioner; totalt invändig; invändig; utvändig; flixo; ISO 10211; ISO 13789; ISO 14683; prefab; prefabricerad; Boverket; BBR; NNE; Europaparlamentet; Kyoto; iso; 2D; betong; isolering; fönster; balkong; bjälklag; mellanbjälklag; anslutning;

  Sammanfattning : År 2010 beslutade Europaparlamentet att från år 2021 ska alla nya byggnadervara nära-nollenergibyggnader (NNE). I linje med förslaget fick myndigheten Boverket i uppdrag av regeringen att skapa Sveriges definition på NNE-byggnaderoch ta fram riktlinjer som är kopplade till energikraven. LÄS MER

 2. 2. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER

 3. 3. KL-träbjälklag i kombination med stålstommar : Teknisk utvärdering och utveckling av lösningar för förband och längre spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och -produktion

  Författare :Marja Sidén; [2017]
  Nyckelord :CLT X-lam HSQ-beam Steel structure composite slab; KL-trä Träbjälklag Hattbalk HSQ-balk Stålstomme Samverkansbjälklag;

  Sammanfattning : En i dagsläget vanlig byggteknik i Sverige är användandet av en stålstomme i kombination medprefabricerade betonghåldäck. Detta arbete grundar sig på frågeställningen om KL-träbjälklag skullekunna vara ett reellt alternativ till betongbjälklag i en sådan konstruktion, i kombination medhattbalkar. LÄS MER

 4. 4. Avlastningssäkerhet på byggarbetsplatser - Fokus på prefabricerade betongelement

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :OSCAR LARSSON; ANTON LINDROTH; [2016]
  Nyckelord :Prefabricerad betong; prefab; leverans; lossning; riskperception.;

  Sammanfattning : Examensarbetet syftar till att utreda hur säkerhetsarbetet vid leverans av prefabriceradeväggelement i betong påverkas av förändringar i avtalstexterna vid upphandling. Detska även undersöka hur avtalstecknare och lossningsansvariga ser på dessa förändringaroch hur det som skrivs i avtalstexterna tar sig från avtal till berörda parter påbyggarbetsplatsen. LÄS MER

 5. 5. Livscykelanalys med fokus på energianvändning under tillverkningsfasen - En jämförelse mellan stommaterial

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mi von Ahn; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggbranschen står idag för en stor del av Sveriges totala miljöpåverkan vad gäller energianvändning och utsläpp. Vad gäller energiaspekten har fokus tidigare varit att energieffektivisera byggnader under dess driftsfas då tidigare siffror visat att driftsfasen står för 85 % av en byggnads totala energianvändning. LÄS MER