Sökning: "prefation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet prefation.

  1. 1. Kroatiska glagolitiska missalen från 1631 till 1927 i jämförelse med Missale Romanum. Språklig och musikalisk analys av inledningsprefationen och prefationsbönen för ordinarie söndagar, högtider och vardagar

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Ivan Kovačić; [2020-02-13]
    Nyckelord :fornkyrkoslaviska; Kroatiska glagolitiska missalen; prefation; Croatian glagolitical missals; old church slavonic; preface;

    Sammanfattning : The thesis analyzes the text and the melodies in the preface of ordinary Sundays, holidays andweekdays in croatian glagolitic missals from 1631, 1706, 1741, 1893, 1914 and 1927 with thepurpose to examine if the translation and its melodies follow the melodies in the roman missal– Missale Romanum.To find an answer to the question the musical notes in Missale Romanum and the Croatianmissals are transcribed into numbers where each note has a numerical value so it can becompared easily by readers lacking the reading skills of Gregorian square notes. LÄS MER