Sökning: "prehospital akutsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden prehospital akutsjukvård.

 1. 1. Hur tillämpas personcentrerad vård prehospitalt? : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Robert Bergman; Michael Lindström; [2019]
  Nyckelord :Ambulans; Prehospital; Ambulanssjuksköterska; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: PCV är en kärnkompetens för sjuksköterskor vilket höjer kvaliteten på vården. Tidspress och stress påverkar personcentrerade vården negativt. Inom den prehospitala akutsjukvården ökar belastningen eftersom antalet vårdärenden ökar vilket kan försämra den personcentrerade vården. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av patienter med smärta vid misstänkt höftfraktur i akutsjukvård. En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Anna Thureson; Jonas Hellberg; [2019]
  Nyckelord :Hip fracture; nursing; prehospital care; pain and pain relief.; Höftfraktur; omvårdnad; prehospital vård; smärta; smärtlindring.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höftfrakturer ökar i befolkningen i takt med ökande livslängd. Äldre har skörare skelett och höftfrakturer orsakas mestadels av en lindrig fallolycka. Höftfrakturer vållar lidande, patienterna behöver omsorgsfull omvårdnad och adekvat smärtlindring redan prehospitalt. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna-Klara Reinelöv; Anna Sandvall; [2019]
  Nyckelord :children; experience; nurse specialists; patient safety; prehospital; barn; patientsäkerhet; prehospital; specialistsjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälso- och sjukvårdspersonal inom prehospital sjukvård uttrycker att det skiljer sig mellan att vårda barn och vuxna. Detta baseras på de anatomiska skillnaderna mellan barn och vuxna, de känslomässiga utmaningarna som uppkommer samt på grund utav att barn är en patientgrupp som de ej har frekvent kontakt med. LÄS MER

 4. 4. Ambulanspersonalens uppfattningar av språkbarriär : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Benjamin Palm; Helena Lisborg; [2019]
  Nyckelord :Language barrier; Ambulance care; Perceptions; Phenomenography; Communication; Care; Prehospital Emergency Care; Språkbarriär; Ambulanssjukvård; Uppfattningar; Fenomenografi; Kommunikation; Omvårdnad; Prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund:Ambulanssjukvård är ett område som blir allt mer avancerat. Prehospital akutsjukvård karakteriseras av snabb bedömning, beslutsfattande och utvärdering i både säkra och osäkra miljöer. Ett korrekt omhändertagandeav patientenförutsätter en fungerande kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Prehospital vård av patienter med kritiska tillstånd i glesbygd – sjuksköterskors upplevelser.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Emma Björk; Kimberly Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Nursing; prehospital emergency care; prehospital care; ambulance; rural areas; nurse; experiences; critical illness; trauma; Omvårdnad; ambulanssjukvård; prehospital vård; ambulans; glesbygd; sjuksköterskor; upplevelser; kritiska tillstånd; trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Centralisering av sjukvård har bidragit till färre antal akutmottagningar. Antalet ambulanstransporter har blivit fler och avstånden till sjukhus längre, vilket ställer höga krav på ambulanspersonalens kompetens. I glesbygd ställs ambulanspersonalen ofta inför utmaningar då för få resurser finns att tillgå. LÄS MER