Sökning: "prehospital sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden prehospital sjukvård.

 1. 1. Att ingripa på skadeplats men inte vara i tjänst : En intervjustudie om ambulanspersonals upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emil Magnusson; Therese Öhman; [2021]
  Nyckelord :Immediate responder; ambulanspersonal; upplevelser; kvalitativ; roll; prehospital sjukvård; första hjälpen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tiden mellan en skadehändelse och innan professionell hjälp anländer är kritisk för den skadade. Under den tiden är det upp till människor på plats, immediate responder, att agera för att rädda liv. Om immediate responder ingriper ökar chansen att de skadade överlever. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskans upplevelse av att arbeta i psykiatriambulans

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Berglund; Daniel Lagerborg; [2021]
  Nyckelord :Psykiatriambulans; psykisk ohälsa; prehospital sjukvård; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med ökningen av patienter inom öppenvårdspsykiatrin ökar antalet psykiatriska patienter inom ambulanssjukvården. Det uppdagas att ambulanssjuksköterskor upplever svårigheter med triagering av personer med psykiatriska besvär. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans erfarenheter av att vårda vuxna patienter med ofri luftväg i en prehospital vårdmiljö : En kvalitativ intervjustudie med empirisk ansats

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Måns Nilsson; Patrik Dahl; [2020]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; ofri luftväg; erfarenheter; prehospital miljö.;

  Sammanfattning : Introduktion: Arbetet som ambulanssjuksköterska i en prehospital miljö är ett brett och komplext område. Arbetet ställer höga krav på kompetens och förmåga att genomföra avancerad sjukvård. LÄS MER

 4. 4. Faktorer av betydelse vid identifiering av stroke prehospitalt och dessa faktorers betydelse för patientens fortsatta vård : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Madeleine Yström; [2020]
  Nyckelord :Ambulans; Bedömningsinstrument; Identifikation; Prehospital sjukvård; Stroke; Tid;

  Sammanfattning : Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och står för flest vårddagar på svenska sjukhus. Senaste 2018 drabbades ca 21.000 människor av stroke i Sverige. Ambulanssjuksköterskan måste i ett tidigt skede kunna identifiera patienter med misstänkt stroke, prioritera och snabbt transportera dessa patienter till sjukhus. LÄS MER

 5. 5. Överrapportering av patienter mellan ambulans och akutmottagning : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christer Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Akutmottagning; Ambulans; Överlämning; Överrapportering.;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant inom prehospital sjukvård med goda resurser för att kunna ge adekvat vård genom denna del av vårdkedjan. Sjuksköterskan skall besitta kunskap och utföra bedömning, rådgivning, prioritering samt åtgärder på plats under sjuktransport och överlämnande till mottagande slutenvård. LÄS MER