Sökning: "prehospital vård"

Visar resultat 1 - 5 av 212 uppsatser innehållade orden prehospital vård.

 1. 1. OMVÅRDNAD SOM PÅVERKAR KÄNSLAN AV TRYGGHET PREHOSPITALT - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Godtman; Emma Johansson; [2023-03-16]
  Nyckelord :Prehospital vård; personcentrerad vård; omvårdnad; trygghet; delaktighet; kommunikation; bemötande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar på en multidimensionell aspekt av patienters tillfredsställelse med den prehospitala vården, där en medicinsk behandling av god kvalitet inte ensamt leder till ökad tillfredsställelse. Patienten behöver involveras i sin vård, samt bli bemött på ett värdigt sätt för att bli nöjd med vården. LÄS MER

 2. 2. "Hjälp, jag har drabbats av en stroke!" : Ambulanssjuksköterskans följsamhet till bedömningsinstrument vid stroke

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Morgan Malmsten; Fredrik Palmgren; [2022]
  Nyckelord :prehospital strokebedömning; bedömningsinstrument; ambulanssjuksköterska; snabbspår räddahjärnan; PreHAST; AKUT-test; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Stroke är ett samlingsnamn för blodproppar eller blödningar i hjärnan, som i sin tur orsakar en syrebrist i hjärnvävnaden. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige efter hjärtinfarkt och cancer. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med självskadebeteende : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anders Broman; Maja Englund; [2022]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; självskadebeteende; ambulanssjuksköterska; upplevelse; erfarenhet; prehospital psykiatrisk resurs;

  Sammanfattning : Allt fler människor lider av psykisk ohälsa vilket resulterat i att det numera beskrivs som en folksjukdom. Självskadebeteende definieras inte som en sjukdom utan ses som en handling för att lindra ett outhärdligt psykiskt lidande. LÄS MER

 4. 4. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av regionalt läkarstöd i region Skåne : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johan Lundqvist; Magnus Holmgren; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Prehospital vård kräver kompetens att snabbt bedöma och prioritera korrekta åtgärder i svåra situationer som kan skapa rädsla för felaktiga bedömningar. I takt med ökade ambulansuppdrag ökar också kraven på ambulanssjuksköterskornas åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av ambulanssjukvård : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Woxius Jönsson; [2022]
  Nyckelord :Ambulance; patients´experiences; prehospital emergency care; Ambulans; patienternas upplevelser; prehospital akutsjukvård;

  Sammanfattning : Ambulanssjukvårdens mål är detsamma som för övrig hälso- och sjukvård, en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Syftet med studien var att beskriva akut sjuka eller skadade patienters upplevelser av ambulanssjukvård. LÄS MER