Sökning: "preklusion"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet preklusion.

 1. 1. Att pröva eller att inte pröva - Om förekomsten av och funktionen hos en res judicata-princip i förvaltningsmål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Atle Morseth Edvinsson; [2020-04-14]
  Nyckelord :Res judicata; negativ rättskraft; sakidentitet; sakprövningshinder; avvisning; litispendens; preklusion; förvaltningsprocessrätt; processrätt.;

  Sammanfattning : Allmänna förvaltningsdomstolars domar har som utgångspunkt inte res judicata-verkan, vilket innebär att samma sak kan omprövas utan hinder av att den redan har prövats i en lagakraftvunnen dom. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i ett flertal rättsfall konstaterat att det finns undantag från detta, dels när det finns regler i speciallagstiftning och dels när omständigheterna i målet är sådana att den enskildes trygghet är viktigare än intresset av att komma fram till materiellt korrekta avgöranden. LÄS MER

 2. 2. En särskild försäkringsrättslig reglering? : Verkan av preskription och preklusion vid dubbelförsäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Sandberg; [2020]
  Nyckelord :dubbelförsäkring; preskription; preklusion; ansvarsförsäkring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Uppdragsöverskridande, handläggningsfel och preklusion - Klanderrättens snåriga stig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Calle Dahlbom; [2016]
  Nyckelord :Rättsvetenskap; Law; Processrätt; Procedural Law; Klander; LSF.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summariskt kan skiljeförfarandet beskrivas syfta till ett snabbt och slutligt avgörande av tvister utan insyn från utomstående. Med denna bakgrund är det av stor vikt för de involverade parterna att tvistelösningen inte efterföljs av en långdragen och offentlig process i allmän domstol. LÄS MER

 4. 4. Direktkravsrätt och dess förhållande till preklusion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Back; [2015]
  Nyckelord :Direktkravsrätt; preklusion; försäkring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Onyttiga servitut i Fastighetsregistret : En studie om dagens hantering och förslag på framtida lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therese Lövgren; Maria Stattin; [2013]
  Nyckelord :Useless easements; Real Property Register; National Land Survey; cadastral procedure; Swedish Land Code; Real Property Formation Act; agreement easement; land registration authority; Onyttiga servitut; Fastighetsregistret; Lantmäteriet; avtalsservitut; förrättning; Jordabalken; Fastighetsbildningslagen; Inskrivningsmyndigheten;

  Sammanfattning : Servitut som inte uppfyller något ändamål eller inte använts under väldigt lång tid kallas onyttiga servitut. Ett onyttigt servitut försvinner inte automatiskt från Fastighetsregistret utan kvarstår och skapar en onödig belastning. LÄS MER