Sökning: "prekontraktuellt ansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden prekontraktuellt ansvar.

 1. 1. Lojalitet och effektivitet - en rättsekonomisk analys av prekontraktuellt ansvar vid avbrutna avtalsförhandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Brännström; [2017]
  Nyckelord :rättsekonomi; avtalsrätt; law and economics; skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; culpa in contrahendo; avtalsförhandlingar; lojalitetsplikt; good faith; negativt kontraktsintresse; prekontraktuellt ansvar; precontractual liability; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Många avtal, speciellt sådana som rör komplicerade frågor eller stora ekonomiska värden föregås av omfattande förhandlingsmoment. Om förhand-lingarna strandar kan parterna drabbas av förluster – dels i form av utebliven vinst från det tilltänkta avtalet, och dels i form av nedlagda kostnader som inte längre kan komma till nytta. LÄS MER

 2. 2. Entreprenadrätt : Riskfördelning vid okända förutsättningar och kravet på lojalitet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marielle Pettersson; [2015]
  Nyckelord :Entreprenadrätt; AB 04; lojalitetsplikten;

  Sammanfattning : Entreprenadrätten bygger till största del på standardavtal, vid avsaknad av generell lagstiftning på området. AB 04 reglerar  utförandeentreprenader där beställaren av entreprenaden tillhandahåller projekteringen och har ett funktionsansvar, medan entreprenören är ansvarig för själva utförandet av entreprenaden. LÄS MER

 3. 3. Prekontraktuellt utomobligatoriskt skadeståndansvar - en rättsekonomisk analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrik Christiansson; [2009]
  Nyckelord :Avtalsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det prekontraktuella skadeståndsansvaret på utomobligatorisk grund är ett rättsområde som i princip inte är lagstiftat utan som bygger på allmänna rättsgrundsatser, principer, doktrin och rättspraxis. För att avgränsa den ersättningsskyldiga kretsen bör i första hand förekomsten av en lojalitetsplikt bedömas, eftersom detta är den mest rättsekonomiskt effektiva lösningen. LÄS MER

 4. 4. Prekontraktuellt skadeståndsansvar - en komparativ studie mellan svensk och engelsk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sven Albinsson; [2008]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Komparativ rätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att jämföra och analysera hur prekontraktuellt skadeståndsansvar regleras inom svensk och engelsk rätt. Studien lägger tyngdpunkten vid svensk rätt, varför denna beskrivs något mer ingående än den engelska. Den metodologiska ansatsen är såväl rättsdogmatisk som komparativ. LÄS MER

 5. 5. Prekontraktuellt ansvar inom svensk rätt och UniP samt PECL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Sleman; [2008]
  Nyckelord :Principles of European Contract Law; Culpa in contrahendo; Lojalitetsplikt; Prekontraktuellt ansvar; UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts; Juridical science; Rättsvetenskap; juridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den tilltagande globaliseringen ställer nya krav på juridiken och nationella beteenden ersätts av gemensamma tillvägagångssätt. Internationella regelverk i form av UniP och PECL aktualiserar frågan om vilken betydelse dylika regelverk har för svensk nationell rätt. LÄS MER