Sökning: "preoperativ fasta"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden preoperativ fasta.

 1. 1. Förlängd preoperativ fasta och dess effekt på den anestesiologiska vården

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ayaan Ahmed; Maren Navntoft Kjaer; [2022]
  Nyckelord :Förlängd preoperativ fasta; Anestesiologisk vård; Anestesisjuksköterska; Perioperativa fasen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta tillämpas vid all planerad anestesi. Problematiken som uppstår är däremot när fastetiderna överskrids. För anestesisjuksköterskans profession är förlängd preoperativ fasta ett reellt problemområde som kan försvåra arbetet att upprätthålla god anestesiologisk vård och bedriva en patientsäker anestesi. LÄS MER

 2. 2. Effekten av kolhydratrik dryck på postoperativa välbefinnandet hos patienter som genomgår kirurgi med anestesi, en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Edvin Torkelsson; [2021]
  Nyckelord :Kolhydrater; Postoperativ vård; Välbefinnande; Postoperativt illamående och kräkningar;

  Sammanfattning : Background: Mouth dryness, hunger, thirst, pain, nausea and vomiting are common postoperative unpleasant experience that are connected to decrees patient’s wellbeing and increases risk for postoperative complications. Patients need to fast preoperative to minimize the risk for respiratory aspiration during anaesthesia. LÄS MER

 3. 3. Patienters följsamhet till preoperativ fasta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joanna Lindström; Frida Wilkman; [2020]
  Nyckelord :Adherence; Preoperative; Fast; Information; Knowledge; Anesthesia; Följsamhet; Preoperativ; Fasta; Information; Kunskap; Anestesi;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Preoperativ fasta syftar till att minska innehållet- och sänka pH värdet i magsäcken och i sin tur reducera risken för aspiration i samband med induktion. Rekommendationerna som råder idag för preoperativ fasta är sex timmar från fast föda och två timmar från klar vätska. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan preoperativa utfodringsrutiner och postoperativ kolik hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Lillkull; Malin Williamsson; [2020]
  Nyckelord :häst; preoperativ utfodring; diet; fasta; postoperativ kolik;

  Sammanfattning : Postoperativ kolik är en allvarlig komplikation som kan orsaka mycket lidande för hästen. Att kunna förebygga utvecklandet av postoperativ kolik är därför av stor vikt. Kandidatarbetets syfte var att studera olika riskfaktorer för postoperativ kolik hos häst, med fokus på de preoperativa utfodringsrutinerna. LÄS MER

 5. 5. Preoperativ fasta hos hund med avsikt att minimera risken för gastroesofageal reflux : en enkätstudie om rutiner på svenska djursjukhus

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Madelene Karlsson; Rebecca Ståhlberg; [2019]
  Nyckelord :fasta; hundar; gastroesofageal reflux; preoperativ; djuromvårdnad; riktlinjer;

  Sammanfattning : Preoperativ fasta anses vara en del av patientsäkerheten. Den huvudsakliga anledningen till preoperativ fasta är att minska volymen av magsäcksinnehållet och dess surhetsgrad och därmed reducera risken för gastroesofageal reflux (GER) samt aspiration av magsäcksinnehåll. LÄS MER