Sökning: "preoperativ fasta"

Visar resultat 6 - 10 av 21 uppsatser innehållade orden preoperativ fasta.

 1. 6. Preoperativ omvårdnad i samband med fasta inför kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Jegendal; Emilia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :preoperative fasting; preoperative care; aspiration; carbohydrate-rich drink; preoperativ fasta; preoperativ omvårdnad; aspiration; kolhydratuppladdning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Preoperativ fasta är nödvändigt innan anestesi för att reducera magsäckens innehåll och därmed minska risken för aspiration. Trots att internationella riktlinjer rekommenderar två timmars fasta för klar vätska är det många sjukhus som fortfarande använder sig av rutinmässig praxis att låta patienter fasta från midnatt. LÄS MER

 2. 7. Effekten av preoperativ kolhydratrik dryck på postoperativt välbefinnande : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jessie Kastenman; Emelie Strand; [2019]
  Nyckelord :carbohydrate; well-being; preoperative care; kolhydrat; välbefinnande; preoperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Illamående, kräkningar, smärta, muntorrhet, törst och hunger är vanliga postoperativa komplikationer som patienter upplever obehagliga och påfrestande vilket leder till lidande och försämrat välbefinnande. Preoperativ fasta är rutin i många verksamheter trots att forskning visar att det inte är nödvändigt. LÄS MER

 3. 8. PREOPERATIV FASTA VID VAKUUM-ASSISTERAD SÅRLÄKNING - Anestesisjuksköterskors upplevelse av den preoperativa fastans påverkan på den anestesiologiska omvårdnaden

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Nilsson; Stina Karlsson Möller; [2018-07-10]
  Nyckelord :Anestesiologisk omvårdnad; Preoperativ fasta; Vakuum- assisterad sårläkning VAC ; Mediastinit; Patient advocacy; Patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vakuum-assisterad sårläkning (VAC) används vid behandling av mediastinit, en infektion efter öppen hjärtkirurgi. Sårrevidering och omläggning vid VAC-behandling för mediastinit sker 2-3 gånger per vecka på operationssal i generell anestesi för att möjliggöra adekvat revidering. LÄS MER

 4. 9. Patientinformation gällande fasterutiner inför elektiv kirurgi – En studie vid sjuksköterskeledda mottagningar

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Repa; Kalle Tönnberg; [2015-08-04]
  Nyckelord :fasta; information; sjuksköterskeledd och preoperativ bedömning;

  Sammanfattning : Fasta är en central del i de förberedelser patienter genomgår inför kirurgi. Tydliga riktlinjer för fastetider inför anestesi och minimerad fasta har visats ge fördelar genom hela det perioperativa förloppet. LÄS MER

 5. 10. Patienters fysiska och psykiska symtom av fasta i väntan på operation : en litteraturstudie : sjuksköterskans möjlighet att befrämja patientens hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ann-Louise Endahl; Anna Linder; [2015]
  Nyckelord :preoperativ fasta; förlängd fastetid; symtom;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna litteraturstudie var att tidigare forskning påvisat att framtagna riktlinjer gällande preoperativ fasta inför planerade operationer ej efterlevs optimalt. Syftet var att beskriva vuxna patienters fysiska och psykiska symtom vid fasta i väntan på planerad operation, hur sjuksköterskan kan främja patientens hälsa under den preoperativa tiden samt beskriva de ingående studiernas urvals- och datainsamlingsmetod. LÄS MER