Sökning: "preoperativ oro"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden preoperativ oro.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra patienters preoperativa oro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Axel Florin; [2020]
  Nyckelord :Theory of comfort; Preoperative anxiety; Nursing interventions; Nurse anesthetist; Certified registered nurse anesthetist; Komfortteori; Preoperativ oro; Omvårdnadsåtgärder; Anestesisjuksköterska; Specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att det finns flera faktorer som bidrar till preoperativ oro, vilket är ett tillstånd som kan orsaka flera negativa konsekvensen både i direkt anslutning till operation som långt senare efter operation. Ett av målen vid ett preoperativt möte mellan anestesisjuksköterskan och patienten är att anestesisjuksköterskan ska minska patientens stress. LÄS MER

 2. 2. Preoperativa omvårdnadsinterventioner vid elektiv kirurgi för ökad delaktighet hos patienten

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Christina Höggren; Hampus Johansson; [2020]
  Nyckelord :Anxiety; Nurse-patient relations; Patient education; Patient participation; Preoperative care; Oro; Patientdelaktighet; Patientrelation; Patientutbildning; Preoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund År 2018 utfördes 754 310 kirurgiska ingrepp på personer över 20 år, inom slutenvården i Sverige. För många patienter är kirurgiska ingrepp sammankopplat med en känsla av oro. Studier har visat att 60–80 procent av kirurgiska patienter är oroliga. LÄS MER

 3. 3. Lekterapi som omvårdnadsåtgärd för att lindra barns lidande i samband med smärtsamma eller emotionellt påfrestande procedurer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Maria Korsgren; Fanny Köhler Alvén; [2020]
  Nyckelord :Distraktion; förberedande; oro; preoperativ; smärta; venpunktion; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Många barn upplever oro i samband med smärtsamma eller emotionellt påfrestande procedur. Barn saknar ofta adekvata strategier för smärthantering och är därför extra utsatta. Lekterapi kan anta olika former och syftar till att lindra barns oro och smärta i vårdsituationer. LÄS MER

 4. 4. Patientens erfarenhet i väntan på operation : En litteraturöverikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Henrik Andersson; Paulina Andersson; [2020]
  Nyckelord :Operation; patientens erfarenhet; preoperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenhet i väntan på operation. Metod: I studien används en litteraturöversikt av 8 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod och en induktiv ansats. Vid dataanalysen användes Friberg femstegsmodell. LÄS MER

 5. 5. Patienters följsamhet till preoperativ fasta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joanna Lindström; Frida Wilkman; [2020]
  Nyckelord :Adherence; Preoperative; Fast; Information; Knowledge; Anesthesia; Följsamhet; Preoperativ; Fasta; Information; Kunskap; Anestesi;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Preoperativ fasta syftar till att minska innehållet- och sänka pH värdet i magsäcken och i sin tur reducera risken för aspiration i samband med induktion. Rekommendationerna som råder idag för preoperativ fasta är sex timmar från fast föda och två timmar från klar vätska. LÄS MER