Sökning: "preschool children’s perspectives"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden preschool children’s perspectives.

 1. 1. Att kunna skapa en tillgänglig fysisk miljö : - en fallstudie om faktorer och hänsynstaganden i en konceptförskolas byggprocess

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alina Linerstad; [2021]
  Nyckelord :Physical environment; accessibility; concept preschool; relational dynamic systems theory; ecological systems model; Fysisk miljö; tillgänglighet; konceptförskola; relationell dynamisk systemteori; ekologisk systemmodell;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer och hänsynstaganden som legat till grund i en byggprocess när en ny konceptförskola planerats i relation till barns utveckling och lärande i den fysiska miljön. Genom en fallstudie har en specifik byggprocess undersökts genom semistrukturerade digitala intervjuer tillsammans med två förskolerektorer, en lokalplanerare, en tillgänglighetssakkunnig samt byggentreprenadens projektledare och två arkitekter som ses som byggprocessens nyckelpersoner. LÄS MER

 2. 2. Preschool teachers' perceptions of biology teaching : Biology teaching in an outdoor environment from the child's perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Vagma Tajzai; [2021]
  Nyckelord :Biology teaching; preschool; the child s perspective; the learning environment; the outdoor environment.; Barns perspektiv; biologiundervisning; förskola; lärandemiljön; utomhusmiljön.;

  Sammanfattning : Abstract This study is about preschool teachers' perceptions of biology teaching in preschool. The study examines three questions based on the purpose of the study that focus on preschool teachers 'perceptions of biology teaching in preschool, the child's perspective as a starting point in biology teaching and preschool teachers' reasoning about the importance of the outdoor environment as a learning environment for biology teaching. LÄS MER

 3. 3. Förskolebarns möjligheter att utveckla sina språk : Några förskolepedagogers syn på arbetet med flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Elise Torp Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Language development; native language; preschool children; Swedish preschool; Förskolebarn; modersmål; språkutveckling; svensk förskola.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain knowledge about how employees in Swedish preschools work to ensure that children with native languages other thanSwedish are given the opportunity to develop in both the Swedish language and in their native language. The study also looked at the opportunities andchallenges educators saw in this work. LÄS MER

 4. 4. Children΄s voices on agency and influence in the Swedish preschool context. : A children's rights perspective.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Evdokia Hristia; [2021]
  Nyckelord :agency; preschool; children; influence participation; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine children’s perspectives about their agency and influence in the Swedish preschool context and what can be seen as hindrances by them that can challenge their agency and influence at the preschool. According to the United Nations Rights of the Child and specifically paragraph 1 in Article 12, children should be heard in every matter that affects them. LÄS MER

 5. 5. To play or not to play in the schoolyard? : Greek preschool teachers’ perspectives about play in the schoolyard.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Angeliki Loti; [2021]
  Nyckelord :outdoor play; play in the schoolyard; preschool teachers’ perception; Greece; preschool; early years; play;

  Sammanfattning : This study intends to investigate Greek preschool teachers' perspectives about play in the schoolyard. Ten preschool teachers were interviewed using a semi-structured interview approach to gather data. Results were coded and analyzed using thematic analysis. LÄS MER