Sökning: "preschool garden"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden preschool garden.

 1. 1. GARDEN-BASED LEARNING IN A REGGIO EMILIA INSPIRED SWEDISH PRESCHOOL WITH A PERMACULTURE GARDEN A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Kathleen Kölz; [2022-02-13]
  Nyckelord :garden-based learning; Swedish preschool; case study; preschool garden; Reggio Emilia; permaculture garden;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to get an in-depth understanding of the characteristics of the garden and garden-based learning in an educational environment of a Swedish preschool that is inspired by the Reggio Emilia approach and has a permaculture garden. Theory: Social constructivism has been adopted as the theoretical framework for this study to gain an understanding of learning processes in the environment of a preschool. LÄS MER

 2. 2. Förskolor på tak : en studie om barns plats i den täta staden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Lazar; [2022]
  Nyckelord :takgårdar; barnperspektivet; lekplats; friyta; lekmiljö; stadsplanering; förtätning; barns rörelsefrihet;

  Sammanfattning : Trots omfattande forskning kring vikten av goda utemiljöer för barn har flera kommuner börjat aktualisera takgårdar som lösning för förskolemiljöer till följd av den rådande platsbristen i städer. Samtidigt verkar det finnas ett glapp i forskningen kring hur väl dessa utemiljöer fungerar för barnen. LÄS MER

 3. 3. Naturvetenskap på förskolegården - en självklarhet? : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på undervisning i naturvetenskap på förskolegården.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sanna Ekström; Nathalie Lilja Hansson; [2022]
  Nyckelord :preschool teachers perspective; preschool yard; science; teaching.; förskollärares perspektiv; förskolegården; naturvetenskap; undervisning.;

  Sammanfattning : Föreliggande arbete är en kvalitativ studie som har som syfte att bidra med kunskap om förskollärares perspektiv på undervisning i naturvetenskap på förskolegården. Två frågeställningar används för att konkretisera studiens syfte. Som metod användes en digital enkät, samt sex personliga intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Sundbyholm  generation garden

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Olof Hammar; [2022]
  Nyckelord :Eskilstuna;

  Sammanfattning : Sundbyholm is a scenic area northeast of Eskilstuna city. The place is characterized by vast fields, one of Sweden's largest trotting tracks, a castle with a well-kept castle park and a large nature reserve. Sundbyholm is seen as an important node for the expansion of attractive housing. LÄS MER

 5. 5. Alberga kooperativhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Hanna Wilke; [2022]
  Nyckelord :Alberga; co-op; wood; community center; Eskilstuna; co-operative;

  Sammanfattning : The project handles a lack of access to services and meeting places in Alberga, Eskilstuna. The community house will be the town´s new social and cultural center and the administrative base of a proposed agricultural cooperative whose purpose is to ensure good and sustainable access to high-quality food and create jobs and a sense of social cohesion. LÄS MER