Sökning: "preschool teacher s perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade orden preschool teacher s perspective.

 1. 1. Börjar man tänka på det så har man ett tungt ansvar : En kvalitativ studie om förskollärares perspektiv på inkludering i förskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikaela Haugen; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Preschool; Relational perspective; Inkludering; Förskola; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute to knowledge about inclusion in preschool from the perspective of preschool teachers by making it visible how preschool teachers view their work to include all children in preschool, regardless of the children's conditions or needs. Qualitative interviews have been used as a research method and six interviews have been conducted with working preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. Musikdidaktik i förskolan & förskoleklass : En kvalitativ studie om hur musikämnet kan leda till barnens deltagande, lärande och språkutveckling i förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Parman Gitijah; Eva Karanta; [2022]
  Nyckelord :music; didactics; participation; learning; language development; competence; goal; tool.; Musik; didaktik; deltagande; lärande; språkutveckling; kompetens; mål; verktyg medel.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the value of music in children’s lives and to find out if music activities/lessons can affect children’s learning and development in preschool and preschool class. We want to delve deeper into the definition of music based on different perspectives. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiskt ledarskap i förskolan. : En kvalitativ studie om tolkning och tillämpning av förskolans läroplan, ledarskap, ansvarsroller och processkvalitet.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Vesna Trajkovska; [2022]
  Nyckelord :pedagogical leadership; leadership; management; quality in preschool; preschool; responsibility roles preschool; process quality in preschool; preschool curriculum; pedagogiskt ledarskap; ledarskap; ledning; kvalitet i förskolan; förskolan; ansvarsroller förskolan; processkvalitet i förskolan; förskolans läroplan;

  Sammanfattning : Förskolepersonalens lednings- och ansvarsroller har förtydligats i samband med nya statliga riktlinjer och en ny läroplan, reviderad (2018) då förskolepersonal med olika befattningar visat svårigheter att uppfylla förskolans läroplan, mål och uppdrag. Tolkningen av det nya uppdraget varierar från förskola till förskola. LÄS MER

 4. 4. Inkludering? ”Självklart men svårt” : En kvalitativ studie som undersöker inkluderande lärmiljöer i förskolan.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Helene Axelsson; [2022]
  Nyckelord :inkludering; förskola; lärmiljöer; undervisning; intervjuer; observationer.;

  Sammanfattning : Inkludering framställs som ett komplext begrepp med olika tolkningar inom forskning och det finns en önskan om en enad definition av inkludering. Inkludering nämns inte explicit i läroplanen för förskolan och andra policydokument men trots det finns en ambition om en inkluderande förskola genom begrepp som gemenskap i förskolans läroplan. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares föreställningar kring kommunikationsstrategier i förskolan - ur ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Nathalie Lundberg; Jenny Gustavsson; [2022]
  Nyckelord :Augmentative and alternative communication; communication strategies; including; interpretative phenomenological analysis; preschool teacher.; Alternativ och kompletterande kommunikation; förskollärare; inkludering; interpretativ fenomenologisk analys; kommunikationsstrategier.;

  Sammanfattning : The aim for this study is to contribute with knowledge about preschool teachers' ideas about their communication strategies, from an inclusion perspective. To collect information, nine interviews were made with practicing preschool teachers in Sweden. The study is based on empirical data and with a methodological approach. LÄS MER