Sökning: "preschool teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 893 uppsatser innehållade orden preschool teacher.

 1. 1. Miljöns betydelse för barns fysiska aktivitet i förskolan : En undersökning om hur förskollärare resonerar om barns fysiska aktivitet 

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Malin Nordgren; Josefine Rasmusson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; physical environment; preschool teachers; Fysisk aktivitet; förskola; fysisk miljö; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap om vilka fysiska aktiviteter som möjliggörs och erbjuds i förskolans miljö, genom att undersöka hur förskollärare resonerar om vilken betydelse miljön har för barns fysiska aktivitet i förskolan. Utifrån syftet har två frågeställningar formulerats: hur resonerar förskollärare om arbetet med barns fysiska aktivitet i förskolans miljö samt vilken betydelse har miljön för barns fysiska aktivitet enligt förskollärarna. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares uppfattningar av teknik i vardagen i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar begreppet teknik i vardagen samt deras syn på sin kompetens inom begreppet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emmy Malmberg; Katrin Rundström; [2021]
  Nyckelord :technology; technology in everyday life; preschool; Preschool teacher; Teknik i vardagen; teknik; förskolan; förskollärare; kompetens; undervisning.;

  Sammanfattning : Vårt syfte är att bidra med kunskap om hur begreppet teknik i vardagen uppfattas och används av förskollärare. Utifrån syftet formulerades forskningsfrågorna: Hur uppfattar förskollärare begreppet teknik i vardagen? samt Hur uppfattar förskollärarna sin kompetens gällande teknik i vardagen och hur påverkar kompetensen deras undervisning? För att få möjlighet att ta del av förskollärares uppfattningar av teknik i vardagen användes en kvalitativ metod genom intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Bildskapande, genus och jämställdhet i förskolan : En studie om tre förskollärares syn kring genus och jämställdhet i barns bildskapande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Elin Gunnarsson; Sophia Löfstrand; [2021]
  Nyckelord :Art subject; equality; free creation; gender; planning activities; preschool; Bildämnet; fritt skapande; förskola; genus; jämställdhet; planerade aktiviteter.;

  Sammanfattning : Utifrån vårt intresse inom bild så har vi uppmärksammat att det förekommer skillnader i pojkar och flickors bilder, hur dem målar och vad dem målar. Studiens syfte är att belysa hur några förskollärare arbetar kring jämställdhet i sina bildaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. ”Man pratar inte så jättemycket om det, alltså använder begreppet interkulturalitet" : Interkulturalitet i praktiken – ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Michelle Lyimo; Robin Ström; [2021]
  Nyckelord :intercultur*; interkultur*; förskola; förskollärare;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka hur interkulturalitet kan synliggöras i praktiken, utifrån förskollärares beskrivningar. Studiens valda forskningsmetod är en kvalitativ semistrukturerad intervjuform, där åtta förskollärare intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Rektorernas syn på digital kompetens : En kvalitativ studie om hur rektorerna arbetar med förskollärarnas digitala kompetens.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Jenny Olsson; [2021]
  Nyckelord :Digital competence; digital tools; principal; preschool teacher; Digital kompetens; digitala verktyg; rektor; förskollärare;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur fåtal rektorerna tar ansvar för utveckling av förskollärarnas digitala kompetens för att kunna leva upp till målen i läroplanen. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar till den här studien; hur uppfattar rektorerna den samlade digitala kompetens på sina förskolor och hur stödjer rektorerna förskollärarna i att utveckla digital kompetens? I studien används kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer har använts till att intervjua tre rektorer från tre olika kommuner i södra Sverige. LÄS MER