Sökning: "preschool teacher"

Visar resultat 1 - 5 av 1190 uppsatser innehållade orden preschool teacher.

 1. 1. Vilka förutsättningar har förskollärare i arbetet med att utveckla barns modersmål? : En kvalitativ studie om modersmålsutveckling i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Isabelle Joelsson; Emelie Petersson; [2023]
  Nyckelord :Children’s native language; Prerequisites; Preschool teacher; Working method; Barns modersmål; Förutsättningar; Förskollärare; Arbetssätt;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om hur förskollärare uppfattar sin möjlighet att arbeta med läroplansmålet “Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska” (Skolverket 2018, s.14) samt vilka förutsättningar som förskollärare upplever sig få av andra i detta arbete. LÄS MER

 2. 2. Planerad undervisning kan även vara i stunden, det handlar om vad du tänker här och nu : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av planerad undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simone Olofsson; Johanna Stridh; [2023]
  Nyckelord :Förskola; ramfaktorer; förutsättningar; planerad undervisning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka åtta förskollärares erfarenheter av planerad undervisning. Vi ville undersöka vilka förutsättningar förskollärare beskriver att de har för att bedriva planerad undervisning samt när den planerade undervisningen i förskolan sker. LÄS MER

 3. 3. En jämförande intervjustudie av barnskötares och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : Att vara med i leken, det har jag nog alltid varit!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Lovisa Marklund; Filip Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Child carer; communication; free play; preschool teacher; social interactions.; Barnskötare; förskollärare; kommunikation; lek; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka om det finns likheter och skillnader mellan barnskötare och förskollärares syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Undersökningen skedde genom semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barnskötare baserat på deras tankar och åsikter. LÄS MER

 4. 4. Engelskspråkig barnlitteratur och genusnormer i undervisningen för årskurs F-3, en forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agnes Granberg; Michelle Kuru; [2023]
  Nyckelord :Children’s literature; gender; strategies; methods; pedagogy; gender awareness; gender stereotypes; norms; education; Sweden; ESL; EFL and English;

  Sammanfattning : This research overview describes the potential of children’s literature in English and how it can be used in teaching for grades 1 to 3, including preschool, to make students aware of gender norms and gender stereotypes. This topic is important due to the Swedish school's value-based mission. LÄS MER

 5. 5. Kroppen som område inom förskolans naturvetenskapsutbildning : En kvalitativ studie som belyser förskollärares uppfattningar ocherfarenheter kring utbildning om kroppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Thea Uppvall Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Preschool; Preschool teacher; Body; Biology; Education; Förskola; Förskollärare; Kropp; Biologi; Undervisning;

  Sammanfattning : Studiens fokus är att se hur och om förskollärare resonerar kring kroppen isamband med biologi. Syftet med studien är att belysa förskollärareserfarenheter och uppfattningar kring utbildning om kroppen. Studien utgår frånen fenomenografisk metodansats. LÄS MER