Sökning: "preschool teachers’ perception"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade orden preschool teachers’ perception.

 1. 1. Kulturella högtider i den svenska förskolan : En enkätstudie om förskollärares uppfattningar kring kulturella högtider i den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Daniella Jansson; [2023]
  Nyckelord :cultural hertiage; holidays; preschool teachers; perceptions; traditions; förskollärare; kulturella högtider; kulturarv; traditioner; uppfattningar;

  Sammanfattning : The focus of this study is on preschool teachers’ perception about holidays in the Swedish preschool.  The purpose of this study is to, based on preschool teachers’ perceptions, gain insight on how cultural holidays are recognized and presented in preschool in conjunction with Skolverkets (2018) goals of transferring and developing a cultural heritage, as well as gaining insight into who they think these holidays are presented for according to preschool teachers. LÄS MER

 2. 2. Lek, musik och rytmik för förskolbarns språkutveckling. : Förskolepedagogers uttryck för hur barns språkutveckling främjas av användningen av musik och rytmik i lekfulla sammanhang.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Lina Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Musik och rytmik; barns språkutveckling och lekfulla situationer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about preschool teachers´ perception of children´s individual language development pormoted and developed by music and rhythm in playful situations and contexts. The study has been carried out through semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Utomhusmiljöns påverkan på barns utveckling och lärande samt hälsa : en kvalitativ undersökning om förskollärares och barnskötares uppfattning om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therése Franzén; Linnea Persson; [2023]
  Nyckelord :Adult perspective; development; health; learning; outdoor education; preschool.; Förskola; hälsa; lärande; utomhuspedagogik; utveckling; vuxenperspektiv;

  Sammanfattning : Barn vistas i dagens urbana samhälle allt mindre utomhus trots detta är utomhuspedagogiken en viktig del i förskolans vardag. Tidigare forskning påvisar att utomhusvistelse utgör positiva effekter på barns utveckling och lärande samt hälsa och välbefinnande, trots att det även förekommer faktorer som begränsar till utomhusvistelse. LÄS MER

 4. 4. He feels safe when I know the basics in his language. He feels like home!” : En studie kring inkludering av flerspråkiga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Marie Lindberg; [2023]
  Nyckelord :Pedagogik; inkludering; flerspråkighet; förskolan; transspråkande undervisningsstrategier; lärmiljö;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute knowledge about how educators in preschool create an inclusive learning environment for multilingual children. Through interviews and a survey as supplementary methods, the study highlights the educators' own perception of their conditions and strategies for including the multilingual children. LÄS MER

 5. 5. Interkulturell kompetens i förskolans arbete med kulturell mångfald. : En enkätstudie om förskollärares uppfattningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karolina Sandquist; [2023]
  Nyckelord :Cultural diversity; intercultural competence; preschool; Sweden; Förskola; interkulturell kompetens; kulturell mångfald; Sverige;

  Sammanfattning : This study is majorly based on a qualitative method with a touch of quantitative questions. The result of this study is based on an online survey that has been distributed to preschool teachers in Sweden through seven different online groups on Facebook who are especially for preschool teachers or other relevant staff in preschool. LÄS MER