Sökning: "preschool yard"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden preschool yard.

 1. 1. "Alla vet att det är bra att röra på sig" : -En kvalitativ studie om förskollärares berättelser kring hur förskolegården används för att främja fysisk aktivitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Johansson; Cecilia Olausson; [2019]
  Nyckelord :förskollärare; förskolegård; utevistelse; rörelse; fysisk aktivitet; hälsa; samtal;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förskolegårdens förutsättningar för fysisk aktivitet : exempel från nya områden i Liljeholmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ellinor Hult Broman; [2019]
  Nyckelord :förskolegård; fysisk aktivitet; hälsa; stadsplanering; nyexploaterade områden;

  Sammanfattning : Vår hälsa påverkas inte enbart av individuella val. Stadsplaneringen har under decennier format ett samhälle som främjar en stillasittande livsstil, samtidigt som svenskarnas motionsvanor blir sämre. Mängden fysisk aktivitet som barn får i sin vardag är kopplade till faktorer i boendemiljön. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju ytterligare ett rum på förskolan, ta vara på det!" : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om hur de förhåller sig till utomhuspedagogiska aktiviteter i sin dagliga verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emma Sundin; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; teachers approach; preschool playground; didactics; Utomhuspedagogik; pedagogers förhållningssätt; förskolegård; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka förskollärares uppfattningar om hur de förhåller sig till utomhuspedagogiska aktiviteter i sin dagliga verksamhet.   Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra förskollärare i en stor stad. LÄS MER

 4. 4. Är utevistelsenförskollärarnaskaffepaus? : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar medundervisning utomhus på förskolans gård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Denise E Reinholdsson; Amanda Petersén; [2019]
  Nyckelord :förskolans gård; hållbar framtid; medforskande förskollärare; undervisning; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Studien avser att bidra med kunskap kring hur förskollärare arbetar med undervisning utomhus påförskolans gård. Frågeställningarna berör hur förskollärare beskriver att de planerar och genomförundervisning utomhus, vad pedagogisk inriktning har för betydelse i undervisningen och hurundervisning utomhus kan bidra till att läroplansmålen uppnås. LÄS MER

 5. 5. Children's access to nature in the city: A study on preschools in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Viktoria Janovskis; [2018-09-17]
  Nyckelord :Human-Nature Relationship; Preschool yards; Urban children; Urban sustainability; Nature’s benefits to people;

  Sammanfattning : There are countless studies showing that nature benefit children's physical and psychological health and many are concerned over the trends indicating that children's health is getting worse. Urban areas do not provide an environment that is safe nor invites for children to play outdoors and nature is mostly pushed aside. LÄS MER