Sökning: "preschool yard"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade orden preschool yard.

 1. 1. Skogsintegrerad förskola : Utformning av en förskola i en skog

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nour Delli Abo; [2023]
  Nyckelord :preschool; preschool yard; durable; material choice; educator.; förskola; förskolegård; hållbar; materialval; pedagog.;

  Sammanfattning : Bevarad gammal skog är viktig för att öka biodiversitet, begränsa klimatpåverkan, minska stressoch öka människors välbefinnande. Forskning visar att gamla svenska skogar kan försvinnainom 50 år om den nuvarande avverkningstakten fortsätter. LÄS MER

 2. 2. Motorisk utveckling i förskolans utomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskollärares arbetssätt med de yngsta barnensmotorik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Simon Rosengren; Denise Rosengren; [2023]
  Nyckelord :motor skill development; outdoor environment; preschool teachers working methods; youngest children; förskollärares arbetssätt; motorisk utveckling; utomhusmiljö; yngsta barnen;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare främjar deyngsta barnens motoriska utveckling i förskolans utomhusmiljö. Studienämnade också belysa den variation som kan finnas i utformningen avutomhusmiljön på olika förskolor. Åtta förskollärare på olika förskolor intervjuades i semistruktureradeintervjuer. LÄS MER

 3. 3. Språkutveckling utomhus : En observation av förskolans utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Victoria Driscoll; [2023]
  Nyckelord :Preschool; outdoor education; language; language development; Förskola; utomhuspedagogik; språk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan stimulerar språkutveckling hos barn i utomhusmiljö. Undersökningen har bedrivits genom observationer på 3 olika förskolor med fokus på de äldre barnen, 4-5 år. LÄS MER

 4. 4. "Vår gård är ett ganska platt och tråkigt ställe, men vad gör vi med platsen då?" : En kvalitativ studie om hur förskollärare uppfattar det pedagogiska uppdraget under utomhusvistelsen på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Dragana Bursac; Lina Samuelsson; [2023]
  Nyckelord :Förskollärare; Pedagogik; Utomhusvistelse; Förskolegård; Uppfattningar; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar det pedagogiska uppdraget under utomhusvistelsen på förskolegården. Frågeställningarna som har besvarats är: Hur beskriver förskollärarna att de använder förskolegården? Hur resonerar förskollärare kring sin egen roll under utevistelsen på förskolegården? Studien utgår från en fenomenografisk ansats för att få fatt i förskollärares uppfattningar. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter och begränsningar i barns sociala samspel på en mindre förskolegård : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Martin Wester; Sara Zöllmann; [2023]
  Nyckelord :affordance; agens; fri lek; friyta; naturligt material; skapat material; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka huruvida designen och innehållet på en mindre förskolegård bidrar med begränsningar eller möjligheter till det sociala samspelet. Ett etnografiskt förhållningssätt har använts som metod och innefattar deltagande observationer samt medföljande observationer, så kallade go-alongs. LÄS MER