Sökning: "preskription skadestånd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden preskription skadestånd.

  1. 1. Allmän reklamationsplikt utanför det lagreglerade området

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Elsa Nikolai; [2013]
    Nyckelord :Civilrätt en. private law ; förmögenhetsrätt.; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Uppsatsen utreder huruvida det finns stöd för att det när ett avtalsbrott begåtts finns någon allmän reklamationsskyldighet i svensk rätt. Om neutral reklamation eller specialreklamation avseende hävning, skadestånd eller naturafullgörelse krävs behandlas även. LÄS MER