Sökning: "preskription"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet preskription.

 1. 1. Bolagsstämmans ansvarsfrihetsbeslut - om majoritetskrav för ansvarsfrihetsbeslut och preskription av styrelseledamöters skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jennifer Abdul Ahad; [2021]
  Nyckelord :associationsrätt; civilrätt; förmögenhetsrätt; ansvarsfrihet; ansvarsfrihetsinstitutet; preskription; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ansvarsfrihetsbeslutet är ett obligatoriskt ärende på årsstämman i ett aktiebolag, vilket motiveras med intresset att få ett snabbt och klart avgörande i frågan om bolagsledningens skadeståndsansvar. Det finns ingen särskild bestämmelse i ak-tiebolagslagen om majoritetskrav vid detta beslut. LÄS MER

 2. 2. Brottsbekämpning och personlig integritet – EU-rättens inverkan på datalagring i svensk och tysk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marie Tinggren Göthe; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; komparativ rätt; statsrätt; datalagring; elektronisk kommunikation; personlig integritet; brottsbekämpning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims at providing an in-depth study of the balancing act made by the Swedish legislator between the rights to privacy and data protection on the one hand, and the retention of data generated in connection with the provision of publicly available electronic communications networks on the other hand. The latter aspect is something that is made in order to ensure that the data are available for law enforcement agencies for the purpose of the investigation of potential crime. LÄS MER

 3. 3. Läker tiden alla sår? : Tidens påverkan på den svenska straffprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnea Hedlund; [2020]
  Nyckelord :straffrätt; preskription; billighetsskäl; tidsavstånd;

  Sammanfattning : Alla brott klaras inte upp på en gång. I vissa fall hinner det gå lång tid mellan ett brott och dess efterföljande rättegång. Vad händer då och varför? När lång tid har förflutit efter ett brott kan detta leda till att brottet hinner preskriberas enligt BrB 35:1. LÄS MER

 4. 4. En särskild försäkringsrättslig reglering? : Verkan av preskription och preklusion vid dubbelförsäkring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Sandberg; [2020]
  Nyckelord :dubbelförsäkring; preskription; preklusion; ansvarsförsäkring;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den illusoriska gottgörelsen – Om preskription av ersättning för frihetsberövande efter frikännande dom genom resning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Hoflund; [2020]
  Nyckelord :förmögenhetsrätt; civilrätt; allmän rättslära; preskription; frihetsberövande; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den allmänna preskriptionstiden är enligt preskriptionslagen (1981:130) tio år räknat från fordrans tillkomst, även kallat tillkomstprincipen. Utomobligatoriska skadeståndsanspråk anses tillkomna då den skadevållande handlingen begås. LÄS MER