Sökning: "pressure ulcer prevention"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden pressure ulcer prevention.

 1. 1. Faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Sabina Lund; Monika Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Knowledge; Nurse; Nursing care; Pressure ulcer; Kunskap; Omvårdnadsåtgärder; Sjuksköterska; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår orsakar ett lidande hos patienter och medför stora samhällskostnader. Sjuksköterskors kunskap avseende omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår upplevs vara bristande. Syfte Att beskriva faktorer som påverkar sjuksköterskors omvårdnadsåtgärder vid prevention av trycksår på sjukhus. LÄS MER

 2. 2. Åtgärdsprogram för trycksårsprevention : Vilken effekt har de och vilka komponenter ska ingå?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christel Nilsson; Caroline Falc; [2019]
  Nyckelord :Pressure ulcer; prevention; bundles; suffering; Trycksår; prevention; åtgärdsprogram; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig vårdskada som orsakar stora problem inom hälso- och sjukvård, onödigt lidande för patienter och leder till höga kostnader för samhället. Preventiva åtgärder skulle kunna förebygga detta, vilka kan kombineras i åtgärdsprogram. LÄS MER

 3. 3. Huruvida planerade åtgärder vid risk för trycksår genomförs eller inte

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Lundvall; Annie Lundvall; [2018]
  Nyckelord :trycksår; risk; förebyggande åtgärder; omvårdnadsjournaler; dokumentation;

  Sammanfattning : Background: Previous studies have shown that pressure ulcers are common in hospitalized patients. These wounds give rise to suffering and lower quality of life in the affected patients. Objective: To identify the shortcomings in documentation and risk assessment. Method: The study was descriptive-explorative. LÄS MER

 4. 4. Trycksårsprevention inom akutsjukvård & faktorer som påverkar genomförandet av preventiva åtgärder : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Marika Eriksson; Maira Frost; [2018]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Prevention; Acute care; Guideline adherence; Trycksår; Prevention; Akutsjukvård; Följsamhet mot riktlinjer;

  Sammanfattning : På Sveriges akutmottagningar ökar vistelsetiden för varje år och väntan på vårdplats kan bli lång. Längre vistelsetider ökar risken för vårdskador såsom trycksår. Vårdskador innebär lidande för patienten, förlänger vårdtiden och leder till ökade kostnader för hälsooch sjukvården. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadåtgärder i sjuksköterskans preventiva arbete mot trycksår : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ida Mohlén; Sarah Utby; [2018]
  Nyckelord :Pressure ulcer; Nursing actions; Prevention; Trycksår; Omvårdnadsåtgärd; Prevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår uppkommer efter ett långvarigt tryck mot huden som leder till en syrebrist i vävnaden. Patienter som drabbad av trycksår i vården är ofta rullstolsburna eller sängliggande på grund av sjukdom eller smärta. LÄS MER