Sökning: "pressure ulcers"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade orden pressure ulcers.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner vid trycksår eller risk för trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Linus Larsson; Emil Jacobsson; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskorna; Omvårdnadsinterventioner; Trycksår;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Trycksår är en av de större vårdskadorna vi har i Sverige. Trycksår är enlokaliserad skada på huden eller underliggande vävnad, oftast över benutskott. LÄS MER

 2. 2. Trycksårsförebyggande åtgärder inom slutenvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johlina Stegeborn; Malin Skotte; [2022]
  Nyckelord :Nurses; nursing staff; measures; pressure ulcers; prevention; suffering; Lidande; omvårdnadspersonal; prevention; sjuksköterskor; trycksår; åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en komplikation som kan uppstå när hud förskjuts mot underliggande vävnad i kombination med tryck. Anledningen tros bero på kunskapsbrist samt hög arbetsbelastning vilket kan resultera i ett lidande hos patienter som blir långliggande inom slutenvården. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda riskbedömningsinstrument inom kommunal vård och omsorg för äldre personer

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Carina Olsson; Petra Sjölund; [2022]
  Nyckelord :Preventive care; risk assessment instruments; Nurses; older people; Preventiv vård; riskbedömningsinstrument; sjuksköterskor; äldre personer;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund: Andelen personer som är 65 år eller äldre fortsätter att öka globalt. Åldrandet medför fysiska och neurologiska förändringar, funktionsnedsättningar samt ökad risk för sjukdomar, vilket i sin tur ökar risken att drabbas av negativa konsekvenser såsom fallskador, trycksår, undernäring och oral ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserade omvårdnadsåtgärder som kan minska förekomsten av trycksår – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Maria Leviim; Pernilla Ingvarsson; [2022]
  Nyckelord :evidence-based nursing; patient involvement; pressure ulcers; prevention; suffering; evidensbaserad omvårdnad; lidande; patientdelaktighet; prevention; trycksår;

  Sammanfattning : BakgrundTrycksår är en komplikation till sjukdom, vård och behandling. Såren kan bli en källa till ett lidande. Mer än hundra riskfaktorer för uppkomst av trycksår har identifierats och därför kan inte enskilda faktorer leda till uppkomst av trycksår. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors kunskap och upplevda hinder vid förebyggande av trycksår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Humayun Kabir; Pavel Lanberg; [2022]
  Nyckelord :Attitude; Knowledge; Obstacles; Prevention; Pressure ulcers; Attityd; Hinder; Kunskap; Prevention; Trycksår;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår betraktas idag som en nosokomial skada som har en direkt påverkan på den drabbande så väl fysiskt och psykiskt. Utöver det personliga lidandet inbegriper trycksår även betydande resursutnyttjande ur en pur ekonomisk synpunkt men även som en personal belastande fenomen. LÄS MER