Sökning: "prestation hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden prestation hälsa.

 1. 1. Upplevd direkt effekt av koffein på energinivå och ansträngning under träning hos unga, friska, träningsvana kvinnor : Single Subject Experimental Design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Alva Eriksson; Elisa Inguscio; [2024]
  Nyckelord :Caffeine; energy drink; exercise; menstrual cycle; women.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier är överens om att koffeinet har positiv inverkan på prestation under träning. Emellertid är kvinnor underrepresenterade i forskningsområdet, i synnerhet när det kommer till den hormonella påverkan som menstruationscykeln (MC) kan ha på träningen och de upplevda energi- och ansträngningsnivåerna. LÄS MER

 2. 2. En kreativ kommunikation : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barns kommunikation och samspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hilda Englund; Selma Lidström; [2024]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; undervisning; förskollärarens förhållningssätt; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barnens kommunikation och samspel mellan varandra. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och den kvalitativa metoden där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Övervikt och fetma hos elever -  idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med                                               övervikt i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anatoli Theologou; [2024]
  Nyckelord :grading; obesity; health; physical activity; PE teacher; performance; overweight; betygsättning; fetma; hälsa; fysisk aktivitet; idrottslärare; prestation; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med övervikt i idrottsundervisningen (att göra undervisningen tillgänglig för alla). Två centrala frågeställningar ställs: (1) På vilket sätt anpassar idrottslärare undervisningen för elever med övervikt? (2) Hur betygsätts elever med övervikt? Genom en systematisk informationssökning består kunskapsöversikten av tolv primärkällor. LÄS MER

 4. 4. Idrottsundervisning på språkintroduktionsprogrammet : En kvalitativ studie om idrottslärares upplevelser av att undervisa nyanlända elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Jonathan Mattsson; Astrid Herminge; [2024]
  Nyckelord :language introduction; physical education; physical education teacher; heterogeneity; newly arrived; context; approach; co-existence; co-operation; språkintroduktion; idrottsundervisning; idrottslärare; heterogenitet; nyanlända; sammanhang; förhållningssätt; sam-varo; sam-verkan;

  Sammanfattning : The present study deals with teachers' experiences and perceptions of physical education for newly arrived students at the language introduction programme. The study's questions deal with what the teachers see as central to the teaching of physical education and health at language introduction, as well as what challenges and opportunities they highlight in relation to the teaching. LÄS MER

 5. 5. Effekter av öppna och specifika mål på motivation och prestation i en promenaduppgift : En experimentell studie på individer som inte utför regelbunden fysisk träning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Classon; Julia Lindström; [2024]
  Nyckelord :Goal-setting; specific goals; open goals; motivation; performance; Målsättning; specifika mål; öppna mål; motivation; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekter av olika typer av målsättningar (öppna mål och specifika mål) på motivation (intresse/njutning, press/spänning, upplevd motivation) och prestation (distans) i en promenaduppgift hos individer som inte utför regelbunden fysisk träning. Målsättning har visats vara den mest frekvent använda strategin inom interventioner för att öka fysisk aktivitet hos friska, inaktiva vuxna. LÄS MER