Sökning: "prestation"

Visar resultat 1 - 5 av 2646 uppsatser innehållade ordet prestation.

 1. 1. Upplevd direkt effekt av koffein på energinivå och ansträngning under träning hos unga, friska, träningsvana kvinnor : Single Subject Experimental Design

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Alva Eriksson; Elisa Inguscio; [2024]
  Nyckelord :Caffeine; energy drink; exercise; menstrual cycle; women.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många studier är överens om att koffeinet har positiv inverkan på prestation under träning. Emellertid är kvinnor underrepresenterade i forskningsområdet, i synnerhet när det kommer till den hormonella påverkan som menstruationscykeln (MC) kan ha på träningen och de upplevda energi- och ansträngningsnivåerna. LÄS MER

 2. 2. En kreativ kommunikation : En kvalitativ studie om hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barns kommunikation och samspel.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Hilda Englund; Selma Lidström; [2024]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; undervisning; förskollärarens förhållningssätt; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera hur förskollärare använder estetiska lärprocesser för att gynna barnens kommunikation och samspel mellan varandra. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och den kvalitativa metoden där semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 3. 3. Övervikt och fetma hos elever -  idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med                                               övervikt i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anatoli Theologou; [2024]
  Nyckelord :grading; obesity; health; physical activity; PE teacher; performance; overweight; betygsättning; fetma; hälsa; fysisk aktivitet; idrottslärare; prestation; övervikt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka idrottslärares arbetssätt att inkludera elever med övervikt i idrottsundervisningen (att göra undervisningen tillgänglig för alla). Två centrala frågeställningar ställs: (1) På vilket sätt anpassar idrottslärare undervisningen för elever med övervikt? (2) Hur betygsätts elever med övervikt? Genom en systematisk informationssökning består kunskapsöversikten av tolv primärkällor. LÄS MER

 4. 4. Rekryterad av AI: En analys av arbetssökandes uppfattning och attityd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Maja Hedin; Fanny Hjorth; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; rekrytering; attityd; Artificial intelligence; recruitment; attitude; Science General;

  Sammanfattning : Recruitment conducted with the assistance of artificial intelligence is becoming increasingly common with the advancement of technology. Currently, AI can draft job advertisements, review resumes, automate interviews, and make decisions. LÄS MER

 5. 5. Self-efficacy i matematisk problemlösning : En litteraturstudie om undervisningsmetoder för ökad self-efficacy hos gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktik; Linköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Caroline Hallqvist; Martin Purfürst; [2024]
  Nyckelord :matematik; self-efficacy; problemlösning; undervisningsmetoder; gymnasieelever;

  Sammanfattning : Denna studie är genomförd som en strukturerad litteraturanalys och syftar till att sammanställa undervisningsmetoder lärare kan använda för att för att öka gymnasieelevers self-efficacy inom matematisk problemlösning, samt undersöka hur aktuell forskning beskriver self-efficacy inom just problemlösning. Litteratur har främst sökts i databasen ERIC, men även UniSearch har använts som komplement. LÄS MER