Sökning: "prestationsångest"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet prestationsångest.

 1. 1. Leken, var är du? En skådespelares undersökning av lekfullhet som strategi i repetitionsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Malin Vispe; [2021-11-19]
  Nyckelord :Skådespeleri; prestationsångest; lek; lekfullhet; repetition; teater; självkritik; närvaro; strategi; barndom;

  Sammanfattning : Är teater lek? I mitt arbete undersöker jag lekens relation till teater, och framförallt till repetition. Under repetitioner har jag upplevt att jag kan hamna i ett tillstånd där jag känner mig låst, att jag inte kan komma in i närvaron i rummet för att jag bedömer och recenserar mig själv. LÄS MER

 2. 2. Kroppen, knoppen och musiken : Ett utvecklingsarbete om prestationsångest och scenskräck på estetiska programmet i musik

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Erik Holmbom; [2021]
  Nyckelord :prestationsångest; scenskräck; nervositet; stress;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete handlar om att skapa en förståelse för vad som ligger till grund för presta- tionsångest och scenskräck och hur man kan använda sig av olika fysiska och verktyg för att mot- verka sådana känslor. Under höstens VFU-period så har en ensembleklass bestående av elever från årskurs 2 och 3 haft undervisning där fokuset har legat på att implementera diverse övningar för att lära åstadkomma en större fysisk och psykisk förståelse och kontroll över sin kropp och psyke. LÄS MER

 3. 3. Det är inte talangen som avgör, utan våra val : En kvalitativ studie om varför unga, talangfulla flickor slutar spela handboll i Sverige

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lotta Kulju; [2021]
  Nyckelord :handball; disengagement process; drop-out; sports school; talent development; avslutsprocess; avhopp; handboll; NIU; RIG; talangutveckling;

  Sammanfattning : De flesta elitidrottskarriärer har sin startgrop i föreningsidrotten och närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit medlemmar i en idrottsförening. För de flesta barn innebär föreningsidrotten en positiv miljö där alla barn och ungdomar ska få möjlighet att vara med och delta på lika villkor – tills de plötsligt inte får det längre. LÄS MER

 4. 4. Prestera mera! : En diskurspsykologisk studie i lärares förhållningssätt till prestationsångest hos elever i musikundervisning på gymnasie- och folkhögskola.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofia Tåhlin; [2021]
  Nyckelord :Performance anxiety; Music education; Focus Groups; Discourse psychology; Prestationsångest; Nervositet; Musikundervisning; Fokusgrupper; Diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa vilka olika diskursers som kommer till uttryck när musiklärare i gymnasie- och folkhögskolan talar om fenomenet prestationsångest hos elever och hur de arbetar med det i sin undervisning. Diskurspsykologi utgör den teoretiska grunden för studien och tillämpade datainsamlingsmetoden är fokusgrupper. LÄS MER

 5. 5. Vi älskar att kämpa tillsammans! : Faktorer som påverkar tonårsflickors idrottande.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Linnea Bragderyd; Cecilia Westergård; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar  Syftet med studien var att studera anledningar till varför tonårsflickor i åldrarna 13–16 år stannar kvar eller lämnar sin föreningsidrott med hjälp av två frågeställningar: Vilka individfaktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Vilka organisatoriska faktorer påverkar att man stannar/lämnar sin föreningsidrott? Metod  En kvalitativ intervjustudie utfördes, där sex flickor i 14–15 årsåldern; tre aktiva inom föreningsidrott och tre som slutat, intervjuades med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide utformad för respektive kategori. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades sedan med metoden innehållsanalys där teman identifierades och kondenserades utifrån en induktiv ansats och ett latent förhållningssätt. LÄS MER