Sökning: "prestationsbaserad lön"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden prestationsbaserad lön.

 1. 1. Monetära belöningssystem och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anton Gustafsson; Ann-Sofie Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Monetary reward system; motivation; effects; organisation; performance-based salary; bonus; reward; performance; Monetära belöningssystem; motivation; effekter; organisation; prestationsbaserad lön; bonus; belöning; prestation;

  Sammanfattning : Monetära belöningssystem är vanligt förekommande inom organisationer och implementeras vanligtvis för att öka motivationen hos medarbetare för att kunna påverka deras prestation, dock kan det finnas andra effekter som det inte tas någon hänsyn till. Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem påverkar prestationen. LÄS MER

 2. 2. I arbetsmarknadsparternas gemensamma intresse: Mellan rationalitet och ideologi : En uppsats om varför kollektivavtal utan centralt angivet löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :John-Erik Bergkvist; [2018]
  Nyckelord :Kollektivavtal; Lönebildning; Arbetsmarknadsrelationer; Mellanklassallians; Politisk ekonomi; Industrial relations.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker varför kollektivavtal utan centralt löneutrymme träffas på svensk arbetsmarknad. Det empiriska materialet utgörs av svar från tjugotre semistrukturerade intervjuer med arbetsmarknadsorganisationer och Medlingsinstitutet. LÄS MER

 3. 3. Chef och anställdas upplevelser av ett individuellt prestationsbaserat lönesystem : Identifiering av upplevelser och utmaningar vid prestationsbaserat arbete på ett rekryteringsföretag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Axelsson; Kleo Dela Cruz; [2017]
  Nyckelord :Individual incentive pay program; incentive pay; performance-based pay; salary criterias; work performance; motivation; stress; Individuellt prestationsbaserat lönesystem; lönekriterier; prestationsbaserad lön; prestationsbaserat;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and identify perceptions, problems and challenges that may arise for wage-setting managers as well as individual employees when working with a performance-based payroll system. A letter of formal notice was sent to a recruitment company inviting them to participate in the study, which also included an explanation of the study’s purpose, approach and procedure. LÄS MER

 4. 4. "När pengarna rullar in är man motiverad" : En fallstudie av hur prestationsbaserad lön upplevs av konsultchefer på ett bemanningsföretag.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :My Andersson; Olivia Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Performance-based reward system; work motivation; job quality; staffing and recruitment industry; justice and cooperation.; Prestationsbaserat belöningssystem; arbetsmotivation; arbetskvalité; bemanningsbranschen; rättvisa och samarbete.;

  Sammanfattning : ”När pengarna rullar in är man motiverad” är en kandidatuppsats i Sociologi skriven av Olivia Pettersson och My Andersson. Syftet med studien är att undersöka ett prestationsbaserat belöningssystem och dess effekter på arbetsmotivation samt upplevd arbetskvalité, detta genom att göra en fallstudie på ett bemanningsföretag i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Prestationsbaserad lön: Incitament eller orosmoment : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katarina Jovic; Sabina Eddib Svärd; [2016]
  Nyckelord :Prestationsbaserad lön; medarbetare; mellanchef; motivation; incitament; stress; oro; missnöje; utvecklingsmöjligheter; rational choice; 2-faktorteorin; expectancy teorin; krav-kontroll-stöd-modellen.;

  Sammanfattning : Det primära syftet med denna uppsats var att studera den subjektiva uppfattningen av prestationsbaserade löner i korrelation till stress, oro, missnöje, motivation och utvecklingsmöjligheter. Till detta ingick det även att ta reda på varför informanterna valde att ta anställning på en arbetsplats med prestationsbaserad lön och slutligen gjordes en jämförelse mellan de två informantgrupperna, medarbetare och mellanchefer. LÄS MER