Sökning: "prestationsbaserat"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet prestationsbaserat.

 1. 1. Belöningssystemets påverkan på målkongruens : En kvalitativ fallstudie i en marknadsföringsbyrå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonatan Ottosson; Pontus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Reward systems; Goal congruence; Goal setting; Agency-theory; Management by objectives; Management accounting; Belöningssystem; Målkongruens; Goal setting; Agentteori; Målstyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Background & problem: Modern day companies face increasingly harsh economic conditions,which in turn increases the pressure to meet markets requirements. When more stringentdemands are made on corporate finances, it is necessary to have sufficient knowledge aboutthe management of limited resources. LÄS MER

 2. 2. Prestationsbaserad resursfördelning inom högre utbildning : En kvalitativ fallstudie om hur undervisningskvaliteten påverkas

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kent Andersson; Camilla Drangel; [2018]
  Nyckelord :quality; higher education; strategic management; performance-based management; profession; resources; kvalitet; högre utbildning; strategisk styrning; prestationsbaserad styrning; profession; resurser;

  Sammanfattning : I den här fallstudien undersöks hur undervisningskvaliteten inom högre utbildning påverkas av ett prestationsbaserat resursfördelningssystem vid Luleå tekniska universitet. Författarna har även undersökt under vilka förutsättningar undervisningen kan få högre (lägre) kvalitet vid en tilldelning av större (mindre) ekonomiska resurser. LÄS MER

 3. 3. Utformning och användning av prestationsbaserade belöningssystem : En studie av kunskapsintensiva företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Karin Johansson; Josefin Larsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kunskapsnivå och kompetens har i dag blivit en avgörande faktor på arbetsmarknaden. Det har skett en stor ökning av sysselsättning i kunskapsintensiva företag, där företagen kännetecknas av högutbildad personal och hög kunskapsnivå. LÄS MER

 4. 4. Chef och anställdas upplevelser av ett individuellt prestationsbaserat lönesystem : Identifiering av upplevelser och utmaningar vid prestationsbaserat arbete på ett rekryteringsföretag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Emma Axelsson; Kleo Dela Cruz; [2017]
  Nyckelord :Individual incentive pay program; incentive pay; performance-based pay; salary criterias; work performance; motivation; stress; Individuellt prestationsbaserat lönesystem; lönekriterier; prestationsbaserad lön; prestationsbaserat;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate and identify perceptions, problems and challenges that may arise for wage-setting managers as well as individual employees when working with a performance-based payroll system. A letter of formal notice was sent to a recruitment company inviting them to participate in the study, which also included an explanation of the study’s purpose, approach and procedure. LÄS MER

 5. 5. "När pengarna rullar in är man motiverad" : En fallstudie av hur prestationsbaserad lön upplevs av konsultchefer på ett bemanningsföretag.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :My Andersson; Olivia Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Performance-based reward system; work motivation; job quality; staffing and recruitment industry; justice and cooperation.; Prestationsbaserat belöningssystem; arbetsmotivation; arbetskvalité; bemanningsbranschen; rättvisa och samarbete.;

  Sammanfattning : ”När pengarna rullar in är man motiverad” är en kandidatuppsats i Sociologi skriven av Olivia Pettersson och My Andersson. Syftet med studien är att undersöka ett prestationsbaserat belöningssystem och dess effekter på arbetsmotivation samt upplevd arbetskvalité, detta genom att göra en fallstudie på ett bemanningsföretag i Stockholm. LÄS MER