Sökning: "prestationsmätning i växande företag"

Hittade 1 uppsats innehållade orden prestationsmätning i växande företag.

  1. 1. Prestationsmätning i växande och stabila små och medelstora företag

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Carl Grundberg; Oskar Ivarsson; Andreas Nilsson; [2007-05-09]
    Nyckelord :Prestationsmätning; SMF; SME; PM; tillväxt; integrerad prestationsmätning;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Prestationsmätning har under de senaste decennierna varit etthett debatterat område och kritik har framförts mot att förlita sig enbart på finansiellamått i sin styrning. Det har lett till ett skifte mot en mer balanserad prestationsmätninginnehållande både finansiella och icke-finansiella mått, kallad integreradprestationsmätning. LÄS MER